A18:23-4a(Rubrik:)
Geometrisk afmätnings delineation öfwer Tijdeby i Börie sokn, Ulleråkers härad
medh des åker, äng, skoug, utmark och andre tillhörigheeter, sampt rätta ägoskilnad, afmätt åhr 1690 uthi septembris månadh af Petro Elvio, math stud.


(Karttext:)
Alsta skog och utmark tager emot på denna sijdan.
Här möta Månsbo ägor.
Kättinge ägor möta här.
Skogz iord.
Skogzjord.
Kiäbbodarna, torp.
Berg och odugelig mark.
Skogs ängen.
Byens be-tes hagar.
Mo jord.
Präste-gårdz ägor möta.
Här wid hagarna något muhlbete.
Odugelig jord.
Lööslända och swijk-sam jord.
Ul-ler-åkers all-män-ning stöter till på denna sij-dan.
Elaak moo jord.
Löslända mojord.
Ung tall och granskog.
Lööslända god leer jord.
Leerjord.
Leerjord.
Kiärr.
Små kiärr.
Ödes wretar.
Ödes wret.
Berg och torr mark.
God leerjord.
Kalf hagar.
Prästegården.
Börie kyrckia.
Leerjord.
Tijdeby.
Hårdwals äng.
Kyrckie än-gen.
Brunby skog och ägor möta här.
Klapul och grund jord.
God leer jord.
Ättebackar.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.