A18:25
(Beskrivning:)
Tijdeby eller Kyrckiebyn beståår af 5 hemman, 3 crone, 1 frälse och 1 hemman som brukas
under Börie Prästegårdh.
      Utsäde till hela byn.
Uthi wästergärdet illuminerat medh guhl färgh, uthi östergärdet medh grå färgh.
                                         tunnor.
   Godh leerjordh,                  29.                             29.
   Lösslända,                          17.                            16.
   Klapul och grund jordh med
   moo beblandat,                     3 4/8,  tallmojordh,     8.
   Odugelig mojordh som intet
   gifwer uthsädet,                    5.
                         _________________            _________
                                            54 4/8.                        53.
Äng till heela byn uthi kyrckioängen är godh bärande hårdhwall,
gifwer höö effter berättelse.
Skogsängen är delz afrögder, delz medh små wideskogh och annan små skogh öfwerlupen,
är myckit wååtländh, bärgas medh stoort beswär när wåtår äro, gifwer höö effter berättelse 17 sommarlass.
till hwar gårdh.
Kiäbbodarna är ett torpställe widh skogzängen, hafwer twänne wretar derest byns grannar hafwa sina
deelar, hwardera wreten innehåller 4 tunlandh skogzjordh, men som de intet äro bärande och långt aflägne
ifrån byn att de intet hinne dem häfda medh gödzseel willia grannarne läggia dem till öde.
Skogen och uthmarken är tämmeligh wijdh och stoor till sin rymbdh män mästedelz uthuggen, kan likwäl
förslå till gärdzell och nödtorfftigt wedbrandh, är bärgachtigh och till muhlbete otiänligh
undantagandes de orter neder widh skogzängen som äro intagne till beteshagar.
Grannarna i byen.
No 1. Crone, hafwer effter cronones jordebook 5 örislandh,
är nu förtijden rustningz stam, besittes af Erick Pärson.
                                                                       Godh leerjord.  Löslända klapul. Mojordh.   Summa.
                                                                            tunland.            tunland.       tunland.  tunland.
     Hafwer utsäde effter proportion uthi östergärdet,      6              3.  5 1/3.      1.  5 1/3.   11. 2 2/3.
                                                      Wästergärdet,         6.             3.  4 1/3.      1.  7.        11. 3 1/3.
   Till denna gården hörer och en wreet widh skogzängen
   teknat medh no 6, är löslända skogzjordh,              1 1/2 tunlandh.
   No 11. Är en beteshaga denne gården tillhörigh.
No 2. Crone af lijka öretahl medh den förre, nämbligen 5 öresland, beboos
   för tijden af hofsmeden af Uplands cavallerie Claes Darho,
   hafwer uthi åker och ängh lijka medh no 1.
   No 7 är en wreet denna gården tillhörigh skogzjord,        6 fr landh.
No 3 crone af lijka örtahl och utsäde medh de förre, besittes
   för tijden af professoren Erich Liungh och är rustningz augment.
   No 10. Är des betes haga.
   No 13 och no 14. Äre twänne ödewretar af oduglig mojordh denne gården tilhörige.
No 4. Frälse, salig herr Clas Edenberghs arfwingar tillhörigh,
   är af lijka öretahl och fördenskull hafwer uthi åker och ängh
   lijka medh de förre.
   No 12.  Är denne gårdens beteshaga.                                           god lerjord.
No 5. Är en tompt hemmanet tilhörigh som brukas under Präste-                            löslända.
   bordet, hwilket är effter cronones jordebook 4 örislandh.            tunlandh.  fr.
   och hafwer uthsäde uthi                                            östergärdet,      4.  6 2/3.      2.  6 2/3.   1.  5 1/3.
                                                                                wästergärdet,     lijka.                          9.  2 2/3 f land.