A18:26-7b(Rubrik:)
Geometrisk afmätnings delineation öfwer Engeby i Börie sokn, Ulleråkers härad
     och Upland belägen, med des åker, äng, skoug, utmark och andre tillhörigheeter, samt rätta ägoskilnadt.
         Afmätt åhr 1690 uthi september månadh af Petro Elvio math stud.


(Karttext:)
Skul-la skog oc utmark.
Holm-stad utmarck och ägor möta här.
Åker-by sokn möter på den-na sidan om åhn.
Hårdwals ängh.
   Här finnes intet röör men skall tillforende1 hafwa stått
   ett här emellan som Engebyborne willia, men Holmsta-
   boerna föregifwa att dätta haghörnet skall wara
   skillnaden emellan byarna.
Beteshage.
Leer jordh.
Godh leer jordh.
Steen klapull
Denna trachten är med ung tall och granskog bewuxen.
Till mulhbete sombligstädes tiänlig, är elliest bergachtig med små kiärr och måssar emellan bergen.
Denna delen är uptagen till åker af beteshagar, beståår af lööslända och jääsjordh medh mojordh widh backarna.
Löös lända och widh bägge sijdorna moblandat.
Klapull och grund jordh.
Steen klapull och grundjordh.
Starr äng.
Ul-ler-åkers almänning.
Hårdwals ängh.
Engieby.
Ättebackar.
Kåhlgårdar.
Soldat torp.
Hårdwal.
Betes hagar.
Skogjord.
Skogz jordh.
Sand blandat leerjordh.
Sandh blandat och lööslända.
Mojordh
Starrang2 mäst öfwerlupen med små skoug och wijde.
Torra och skarpa bärg, till muhlbete odugelige.
Så mena Engebyboerne deras rågand3 skall gå.
Altuna skough uthmark och egor möta på denne sijdan.


(Över skalan:)
Scala ulnarum.

____________
1Fel för tillförende.
2Fel för starräng.
3Fel för rågång?