A18:29(Beskrivning:)
Engeby byen beståår af 5 hemman,
3 crone, 2 frälse och en skatte utjordh
och hafwer uthsäde till heela byn uthi
södergärdet som nu förtijden är i säde och
på chartan illumineradt medh guhl färgh,
af fölliande jordmåhner.
                                                            Tunlandh.
   Godh leerjordh,                                 34 6/8.
   Något sambre3 och sandblandat lera,  9 4/8.
   Sandblandat och lööslända,               13 4/8.
   Klapull och grundjordh,                       9.
   Tall mojordh,                                       7 4/8.
                                                            74 2/8.
Norrgiärdet nu förtijden i träde och illumine-
radt medh grå färgh.
                                                               Tunlandh.
   Godh leerjordh,                                   35.
   Sämbre leera moblandat,                     13.
   Skogzjordh lööslända och moojord,    25.
   Klapull och grundjordh,                        4.      2.
                                                              77.
Ängh till heela byen.
No 7. Är en hårdwalz ängh doch
   mager till 24 tunland, gifwer höö effter
   berättelse,                                              20 sommar lass.
No 8. Af dito art 12 tunland, gifwer höö,  12 sommar lass.
No 9. Af dito art 6 tunland höö,                 6 sommar lass.
No 10. Är en skogzängh merendelz
   öfwerlupen med skoug, gifwer starhöö,     9 sommar lass.
No 11. Dito art at2 hööslagh,                        6 sommar lass.
                                                                 53 sommar lass.
Grannarna i byen bekomma uthi proportion
af åker och ängh som föllier.
No 1. Frälse 8 orislandh1, beboos för tijden af
   Anders Nilsson, bekommer uthi.
             Södergärdet.                              Norrgärdet.
                          Tunnland. fiärdingland.
Godh leerjordh,            7.       1  45/.       God lerjordh,   7.     1 45/.
Sämbre leera,               1.      7  123/.       Sämbre,          2.     5 57/.
Sandblandat lööslända, 2.      6  14/.        Skogzjordh och
Klapull och grundjord,  1.      6  166/.       mojordh,         5.        200/.
Tall mojordh,                1.      4  60/.        Klapull,                   6 126/.
                  Summa,   15.      1 173/235.                        15.     5 193/235.
Ängh,                                              10 194/235.
No 12. Är en wreet denna gården tilhörigh,
   skogzjordh till,                                  1 1/16.
No 13. Är dänna gårdens beteshaga.


No 2.  Crone 8 orislandh1, är rustningz stam och be-
   sittes för tijden af ryttaren Pähr Erichson,
   hafwer uthi åker och ängh lijka medh no 1.
No 14. Är en wreet denna gården tilhörig skogzjordh, 1 1/8 tunland.
No 15 och no 16. Denna gårdens beteshagar.
No 3. Frälse, herr assessorens Ernhielms, besittes af
Zaches Larson och är 7 1/5 örisland, bekommer efter proportion
uthi.
            Södergärdet.                      Norrgärdet.
                      Tunland. Fiärdingslandh.          Tunland. Fiärdingsland.
Godh leerjordh,                6.     3 55/.           Godh lerjordh,         6.     3 55/.
Sämbre lera,                     1.     5 213/.         Sämbre,                   2.     3 7/.
Sandblandat och löslända, 2.     3 179/.         Skogzjordh och
Klappull och grundjord,    1.     5 41/.           mojordh,                 4.     4 140/.
Mojordh,                          1.     2 230/.         Klapulljordh,                   5 210/.
                      Summa,    13.     5 13/235.            Summa,           13.     6 166/235.
Ängh,                                                  9 164/235 sommar lass.
No 17. Är en wreet som lyder under denna gården,
   skogjord,                                                               1 1/8 tunland.
No 18. Dito en wret brukas af soldaten,                       3/8 tunland.
No 19. Beteshaga.
No 4. Crone efter cronans jordebook 8 orisland1, besittes
   af Nilz Person, är rustningz augment, hafwer uthi
   åker och ängh lijka medh no 1.
No 20. En wret skogzjordh,                           5/8 tunlandh.
No 21. Beteshaga.
No 5. Crone 8 örisland, besittes för tijden af Pähr
   Hanson hafwer uthi åker och äng lijka medh no 1.
No 22. En wreet denna gården tillhörig brukas af
   soldaten och är skogzjordh,                         5/8 tunlandh.
No 23. Denna gårdens beteshaga.
No 6. Är en skatte uthjord hwilken ligger i twå åker-
   fiäldar i bägge gärden.
No 24. Ähr illumineradt medh brun färgh leerjord,       1 1/8 tunland.
No 25. Något sämbre,                                                1 4/8 tunland.
Uthi norgärdet, twänne fiäldrar illumninerade medh purpur.
No 26. Leerjordh,                                                      1 4/8 tunland.
No 27. Något sämbre,                                               1 7/8 tunland.
No 28. Är en lijten hårdwalz ängh á 3 sommar lass.
   Item har en lijten deel uthi skogz ängen no 11.
Skougen och utmarken tämlig wijdh men mästedelz uth-
huggen att intet annat är igän än ung tall och granskog.
Till muhlbeete är marken på sombliga orter nå-
gorlunda beqwäm, men beståår till större delen
af skarpe bärgh och steenhällar. Flere ap-
   pertinentier finnas intet
    till denne byn.


______________
1Fel för örislandh.
2Fel för af?
3Fel för sämbre.