A18:31-2b(Rubrik:)
Geometrisk afmätnings delineation öfwer Gäsmesta och Nyby i Börje sokn,
Ulleråkers härad och Upland belägne med des åker, äng, skog, utmark och andra tillhörigheeter, samt rätta ägoskilnat afmätte åhr 1690 uthi augusti månat
                       af Petro Elvio math stud.


(Karttext:)
Berg achtig och odulig1 mark med små tall och gran buskar bewuxen.
Bro-by ä-gor taga emot här.
Elaak moojordh.
Mojordh odugelig och klapulljordh.
Präste-gårdz ägor möta här.
Odugelig mo-jord.
Lösslända.
Steen klapull jord.
Mojordh.
Lösslända.
Löös lända.
Leer jordh.
Mojordh.
Mojordh.
Leer jord.
Nyby.
Leerjordh.
Lösslända.
Löslända.
Kyrckie ängen.
Lerjordh.
Mojordh.
Gäsjordh.
Grän-by ägor möta här.
Leerjordh.
Lerjord.
Klyfsta utjord.
Leer jord.
Gäs-me-sta.
Leerjord.
Grundh jordh.
Leerjordh.
Löslända.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

____________
1Fel för oduglig.