A18:36(Rubrik:)
Geometrisk afmätnings delineation öfwer Altuna cronehemman i Börie sokn,
Ulleråkers härad och Upland belägne, med des åker, äng, skoug och utmark och andra tillhörigheter
samt rätta ägoskilnad, afmätt åhr 1690 uthi november månadh af Petro Elvio math stud.


(Karttext:)
Ul-ler-åkers almän-ning.
Åker-by sockn möter här.
Röret på denna sijdan om rö-måssan kunde intet finnas igän utan effter denna prickade gången hafa Altuna boer-na sin deel af måssen.
Ett stycke af röömåssan
Denna äng är med små skog och wijde öfwerlupen wid gårdzgärdarna, bär starr höö.
Starr äng.
Torp.
Torr odugelig och bergachtig mark, skogen mäst uthuggen.
God leer jord.
Hårdwalz ängh.
Beteshage.
Baggbodarna.
Torp.
Tall mojord.
Skogzjordh.
Leerjord.
Beteshagar.
Lerjord.
Bergachtig mark, skogen uthuggen.
Starräng.
Beteshage.
Alsta skoug, utmark och ägor taga emot på denna sijdan.
Mojord.
Löslända.
Löslända.
Hårdwalz ängh.
Mojord.
Kiättinge ägor.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.