A18:37(Beskrivning:)
Altuna beståår af twenne cronehemman lijka stoora
effter cronones jordebook, hwardera 6 örislandh
och hafwa bägge gårdarna tillsamman utsäde som föllier.
Uthi norgärdet illumineradt medh guhl färg.
                                                     Tunland. Fiärdingar.
                    Godh leerjordh,          12.
                    Löslända,                   10.
                    Tall mojordh,               3.             5.
                                     Summa,    25.             5.
Uthi södergärdet med grå färg illuminerat.
                     Godh leerjordh,        15.
                     Löslända,                   6.             5.
                     Tall mojordh,             7.             2.
                                    Summa,    28.             7.
  Grannarna.
No 1. Nårgården hafwer efter cronones jordebook 6 öreslandh, är nu förtijden rustningz stamb.
Dess uthsäde är i norgärdet.
                                                   Tunlandh.
                       Godh leerjordh,       6.
                       Löslända,                5.
                       Tall mojordh,          1            6/8.   2 cappar.
                                   Summa,    12.           6/8.   2 cappar.
               Uthi södergärdet.
                       Godh leerjordh,      7.           4/8.
                       Lööslända,             3.           2/8.    2 cappar.
                       Tall mojordh,          3.           5/8.
                                Summa,       14.           3/8.    2 cappar höö.
No 3. Är en hårdhwalz ängh denne gården tilhörigh,
   intet synnerligh bärande, gifwer höö effter berättelse,      12.
   På tegen i föresängen dito hööslagh,                                8.
   Uthi stoora skogzängen, starhöö effter berättelsse,         10.
   Uthi lilla skogzängen no 5, dito slagh,                               3.
                                                                                       33.
Baggbodarna äro torp af hwilka, no 6, hörer till denna             Tunlandh.
gården, hafwer en wreet, no 7, swag skogzjordh,                        1 2/8.
En dito, no 8, än sämbre,                                                            1 1/8.
No 9. Är en tämligh stoor beteshaga denna gården
   tilhörigh.
No 10. En lijten beteshaga widh byn.

Skougen och utmarken är fuller till rymden tämligh wijdh, medh mästedelz illa
medhfaren och uth huggen, att den som nogast kan förslå till gärdzell och wedebrandh,
muhlbete intet synnerligit widh byn, men widh röör måssan något beqwämligare.
Flera appertinentier finnas intet till denna byn.


No 2. Norrgården lijka stoor
medh den förre, nämbligen 6 öreslandh.
Hafwer fördenskull uthsäde
uthi hemgärden lijka,                                                                  höö
No 4. Är hårdwalzängh intet synner-                                   Sommar lass.
   ligh bärande, gifwer höö efter berättelse,                                10.
   Uthi föresängen,                                                                      8.
   Uthi stora skogzängen starhöö,                                              10.
   Uthi lilla ängen, no 11, dito slagh,
                                                                               Summa,    32.
Widh torpen Baggbodarna af hwil-
ka, no 12, hörer denna gården till                  Tunland.
är, no 13, en wreet skogzjordh swagh,                1.
No 14, dito jordmån,                                               6/8.
No 15, är beteshaga denna
gården tillhörigh.
No 16, en beteshaga widh byn.