A18:38b(Rubrik:)
Geometrisk afmätnings delineation öfwer Ströby
i Börie sockn, Ulleråkers härad och Upland belägen, med des åker, skog, utmark samt
rätta ägoskilnadh, afmätt i augusti månat 1690 af Petro Elvio.


(Karttext:)
Gränby möter här.
Bys-lin-ge ägor.
Ströby.
Godh leerjordh.
Leerjordh.
Åker-by ä-gor mö-ta på den-na sij-dan.
Leerjordh.
Klapul.
Klyf-sta ägor möta på denna sij-dan.
Lööslända.
Lööslända och gääsjordh.
Odugelig mojordh.
Mojordh.
Moo jordh.
Odugelig marck med små tall och granskog bewuxen.
Öde jord.
Lädeby sokn möter här.
Lijtet muhlbete wid denna sijdan.