A18:39(Beskrivning:)
Ströby beståår af twänne hemman, 1 crone, 1 academie, twå skatte uthjordar
och hafwer effter cronans jordebook. Cronegården no 3, 9 örslandh, beboos nu för
tijden af ryttaren Clas Flygare.  No 4, academie hemmanet lijka stoort 9 örsland.
No 1, är en tomt hörer skatteuthjorden till ifrån Åkerby, hafwer uthi skiffte medh
de andra grannarne sin åker och ängh, är 6 örlislandh, dess egare är herr Pähr Bark, capellan
uthi Börie.  No 4, är en skatte frälse uthjordh ligger medh de andra i skiffte till små tegar
i åker och ängh, är 2 1/3 örlandh, possideras af salig professorns doctor Skunks änkia.
Hela byn hafwer uthsäde uthi östergärdet illumineradt medh grå färgh.
                                                                                                        Tunlandh.
   Godh leerjordh,                                                   20 tunlandh.
   Löslända och gäsjordh,                                        20 tunlandh.
   Tall mojordh till en deel heel odugeligh,                10 tunlandh.
                                                                                                               50.
Uthi wästergärdet som nu för tijden är i säde illumineradt medh guhl färg.
   Godh leerjordh,                                                 13 2/8 tunland.
   Lööslända och något krappuljordh iblandh,        15 2/8.
   Tall mojordh heel odugeligh ligger till en deel igän
   effter de intet mächta den giöda för sitt swaga hööbohl, 10.     38 4/8.
                                                                              Summa,       88 4/8.
Äng till byen uthi Föres ängen tofängh.
   En tegh af 10 tunlandh gifwer höö effter berättelse, 16         lass.
   En annan dito af 3 7/8 tunland,                                 5 sommar lass.
   Än en lijten af 7/8,                                                    1 sommar lass.
                                                                                                                                                       22 sommar lass.
Här af kommer effter proportion på hwar gårdh som föllier.
                                                                 Lerjordh.     Löslända.         Tall               Summa.           Ängh.
                                                                                     och gäsjord.    mojordh.
                                                                 tunna. frd. tunna. frdh. tunna. frd. tunna. frding.
No 1. Crone gården hafwer uthi östergärdet, 6.   6 54/79.   6.   6 54/79.    3.   3 14/79.    16.
                                              wästergärdet,  4.   4 18/79.   5.   1 55/79.    3.   3 24/79.    13.  1 21/79.    7 41/79 sommarlass.
No 2. Academie gården hafwer uthi åker och ängh
          lijka medh den förre.
No 3. Skatte utjorden till Åkerby hafwer uthi
                                                 östergärdet, 4.   4 36/79.   4.   4 36/79.   1.   6 14/79.   10.   1 7/79.
                                              wästergärdet, 3.      32/79.   3.   3 63/79.   2.   2 18/79.     9.   6 14/79.   5 1/79 sommarlass.
No 4. Skatte frälse utjorden, hafwer uthi
                                                 östergärdet, 1.   6 14/79.   1.   6 14/79.           7 7/79.    4.   3 25/79.
                                              wästergärdet, 1.   1 31/79.   1.   2 67/79.           7 7/79.    3.   3 26/79.    1 75/79 sommarlass.
Uthmarken som är lijten beståår af bergh
och torr mark medh små tall och granbuskar
bewuxen är, till muhlbete odugeligh.