A18:41-2(Rubrik:)
Geometrisk afmätnings delineation öfwer Hesselby i Börie sokn, Ulleråkers härad
och Upland belägen med des åker, äng, utmark och andre tillhörigheeter samt rätta ägoskilnadt, afmätt åhr 1690 uthi augusti månadt af Petro Elvio, math stud.


(Karttext:)
Hoflösa torp.
Lättjord.
Odugeligh och eelak tallmojord.
Broby ägor möta här.
Börie Föres äng tager emot på denne sij-dan.
Löös lända.
Löösländig och swijksam.
Grän-by ägor.
Odugelig mark.
Lööslända.
Mojord.
God leerjord.
God leerjord.
Torr och odugelig mark, berg oc steenachtig.
Godh leerjordh.
Hesselby.
Åkerby ägor.
Grundh jord med klapull.
Lööslända.
Lööslända och swijksam jord.
Lööslända och mojord.
Konungens park möter på denna sijdan.


(Över skalan:)
Scala ulnarum.