A18:43Hesselby beståår af trenne cronegårdar, 1 academie hemman, alla lijka stoora, 7 örislandh hwardera
No 1 och 2, ähr crone hafwer tillförende wärit twänne hemman men nu äro de lagda tillsamman
till säterij, hafwa warit här tilz possiderade af wälborne Michel Siöblad, är nu rustningz stam.
No 3, crone 7 öresland tillförende possiderat af Pehr Siöblad, men nu af cometen wälborne herr Lago
Urkul, hwilken denne tijllijka medh sätegården besitter under rustningz rätt.
No 4, är academie präbende hemman possideras af räntmästaren widh academien.
Hela byn hafwer uthsäde uthi
nårgärdet som är illuminerat medh grå färgh.
                                                                                 Tunlandh.  Tunlandh.
   Godh leerjordh,                                                         35 5/8.
   Lättjordh,                                                                  14 4/8.
   Tall mojordh elak,                                                      41 5/8.
                                                                                                     91 6/8.
Södergärdet illuminerat medh guhl färgh.
   Godh leerjordh,                                                         44 5/8.
   Lättjordh,                                                                  16.
   Grund jordh medh något krapul,                                  4.
                                                                                                     64 5/8.
Belöper altså här af effter proportion på hwar gårdh en fiärdedel
hwar af sätegården som består af twänne gårdar, bekommer.
   Uthi nårgärdet,        tunnor. fiärding. cappar.     Södergärdet,               tunnor. fiärding.
     Godh jordh,            16.        6.           2.            Godh jordh,                  22.     2.      2 cap.
     Lättjordh,                 7.        2.                           Löslända,                       8.
     Mojordh,                20.        5.           2.            Grund jordh,                   2.
            Summa,           45.        6.                              Summa,                    32.      2.      2.
De andra gårdarna bekomma hwardera
   Uthi norgärdet,       tunnor. fiärding. cappar.      Södergärdet,            tunnor. fiärding. cappa.
   Godh jordh,                 8.        7.           2.           Godh jordh,                11.      1.            1.
   Löslända och lättjordh, 3.        5.                         Lööslända,                   4.
   Mojordh,                   10.        2.           3.           Grundjordh,                 1.
                     Summa,   22.        7.                                   Summa,            16.      1.             1.
Hoflösa är tu torp ställen under byn hwilka hafwa twänne wretar afstängde,
till den ena åhrwägen teknadh medh A och B, af hwilka den förre nämbligen.
   A, är lättjordh till,                    2 2/8 tunland.
   B, är mojordh till,                    7 fiärdingland.
Äng till byn no 5, är hårdhwalz ängh, 9 1/2 ä  2 sommarlass på tunlandet, giör 19 sommar lass.
                 no 6 af samma slagh,       3 tunlandh,                                              6 lass.
Uthi Föres ängen en afstängdh ifrån den andra ängen,  ä  16 1/2 tunland, giör 33 lass.
   En teegh ut samma slagh, no      till 9 tunlandh, giör                                    18 lass.
                                                                                                      Summa,  76.
Skogh ingen, muhlbete swagt och lijtet uthi en skarp beteshaga belägen emellan bägge gärden.
Fleera tilhörigheeter fins intet till denna byn.