A18:45-6b(Rubrik:)
Geometrisk afmätningz delineation öfwer Broby i Börie sokn, Ulleråkers häradh
och Upland med des åker, äng, skoug, utmark och andre tillhörigheeter samt rätta ägoskilnadh afmätt åhr 1690 af Petro Elvio, math stud.


(Karttext:)
Eke-by ägor möta här.
Hårdwals ang1.
Lööslända.
Bä-lings sokn och härad möter på denna sijdan.
Lerjordh.
Mojordh.
Elak mojord.
Torp no 4 tillhorigt2.
Leerjordh.
Elaak och odugelig mojordh.
Mojordh elaak.
Mojordh.
Odugelig och bergachtig mark med små tall och enebuskar bewuxen.
Broby.
Ny-by uth-mark och Gesme-sta möter här.
Leerjordh.
Klappul.
Sten klappull jord.
Hårdwals ängh, meredels tofwig.
Oduge-lig mo jordh.
Löös lända.
Leerjordh.
Odugeligh mojordh.
Mojordh.
Mojordh.
Odugeligh mojordh.
Börie Föres äng.
Lööslända.
Ödes mojordh.
Hesselby ägor möta här.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.__________
1Fel för äng.
2Fel för tillhörigt.