A18:47(Beskrivning:)
Broby byen beståår af sex hemman, 2 crone, 1 academie och 3 skatte.
    Utsädet till heela byen är uthi,
Norrgärdet som nu förtijden är i säde och
   och på chartan illumineradt medh guhl färgh.
                                        tunland. fiärding.
   Godh leerjordh,                     36.
No 7. En wreet wid byn lijka jordmån,   1.            2.
   Lööslända och lättjordh,                      4.
   Mojordh medh något grundjord,        21.
   Elaak tall mojordh wid torpet,             5.            4.
                                            Summa,   67.            6.
No 8. Ähr en hårdwallz ängh merendelz tofwig,
   är 48 1/2 tunland, gifwer höö efter berättelse
   när goda åhr ähro,                            80 sommar lass.

 Grannarna i byn bekomma efter proportion
   uthi åker och ängh som föllier.
No 1. Skatte, hafwer efter cronones jordebook
9 2/3 öreslandh, beboos af twänne bönder, Mårten
Engelbrechtson och Jacob Masson.
                                                                      Sommar lass.
         Norgärdet.                                Södergärdet.
                         tunland. fiärding.       tunland. fiärding.
Leerjordh,              8.            6 28/.            7.       2 232/.
Löslända,                              7 143/.           3.      3 18/.
Mojordh,               4.            7 228/.            6.      7 36/.
Odugelig mojordh, 1.               88/.            3.      4 120/.
                            15.           6 64/244.        21.     1 170/244.
Ängh,     22 200/244 sommar lass.                                    22.
No 2. Crone 6 öresland, beboos för tijden af
Olof Masson,
     Leerjordh           5.        3 164/.                 4.      4 144/.
     Lööslända,                    4 176/.                 2.         150/.
     Mojordh,           3.            192/.                4.      2 56/.
     Oduglig mojord,                                     1.      1 172/.
                Summa,  9.         1 44/244.           13.      1 34/244.
Ängh,             14 40/244 lass,                                            14.
No 3. Skatte 6 1/2 öresland, besittes
af herr Pähr Bark caplan i
Börie och des broder
leeutnanten Swante Bark.
     Lerjordh,          5.         7 76/.           4.     7 156/.
     Lööslända,                   5 28/.            2.        10/.
     Mojord,           3.         2 298/.          4.     5 20/.
     Oduglig mojord,           6 96/.           2.     3 44/.
No 11. Är en urfieldh,
     leerjordh,                      6.
           Summa,     10.        5 164/244.   14.     1 230/244.
Till dätta hemmanet hörer
och en utjordh i Nyby, 2 öresland.
Ängh,                   15 84/244 sommar lass.


Södergärdet som nu är i träde och illumineradt
medh grå färgh.
                                     tunland,  fiärding.
Godh leerjordh,                 31.
Lättjordh och stenkrapull,  14.          4.
Tall mojordh,                     29.
Heel odugeligh mojordh,    15.
                      Summa,       89.          4.
Uthi södergärdet liggia tre urfiälder brede
widh hwar andra, den ena beteknat medh ,
no 10, hörer Johan Johanson i Alstadh till,
de andra bägge teknade medh no 11, no 12,
blifwa införde i special beskrifningen under de
hemman i byen de lyda under.

No 4. Skatte 8 1/2 örisland, besittes för tijden af
twänne bröder, Erik och Lars Persöner.
Denne har och bygt
ett lijtet torp på
sitt wreetställe                                                 Sommar lass.
                           Norgärdet.                   Södergärdet.
                           tunland. fiärding.        tunland. fiärding.
  Leerjordh,            7.          5 212/.             6.          3 204/.
  Lööslinda,                         6 168/.             2.          7 182/.
  Mojord,               4.          3 28/.               6.             120/.
  Oduglig mojord,  1.             88/.               3.         1 20/.
              Summa,  14.            86/244.         18.         5 38/244.
Ängh,     20 16/244 sommar lass.                                      20.

No 5. Crone 4 örislandh, är nu ansla-
git till boställe för en fältwäbel af
Uplands infanterie, dess utsäde.
       Leerjordh,           3.      5 28/.               3.             96/.
       Lööslända,                   3 36/.               1.          3 100/.
       Mojordh,            2.         128/.              2.          6 200/.
       Odugelig mojord,         3 228/.              1.          5 96/.
No 12. En urfiäld, 
       leerjordh,                      6.
           Summa,           6.      4 146/244.         9.            4/244.
Ängh,         9 108/244 lass,                                                9.

No 6. Academie präbende, är 6 örislandh.
Hafwer uthsäde lijka stoort medh hemma-
net no 2, besittes nu för tijden af Matz
Staffanson.

Skough till denna byn ingen.
Muhlbete myckit tort och magert.
Fleera appertinentier finnas intet till
denna byn.
No 13. Är en urfiäldh, Johan Johanson i Alstadh
      tilhörigh,      1 6/8 tunland.