A18:49(Beskrivning:)
Gränby består af twänne hemman, 1 crone, ett frälse, effter byamåhl lijka stora.
       Hafwer uthsäde till bägge gårdarna, uthi
       östergärdet illuminerat medh guhl färgh.
              Godh leerjordh,                 16.
              Löslända,                            4 3/8.
              Klappul och grundjordh,      3 4/8.
                                                       23 7/8.
Uthi wästergärdet medh grå färgh illuminerat.
              Godh leerjordh                       16.
              Lösslända och gäsjord,           11.
              Något bättre och medelmåttigh, 3.
                                      Summa,          30.

No 1.  Är crone, effter cronans jordebook 8 öreslandh.
Hafwer för detta warit anslagit till booställe för majoren
af Uplands cavallerie, des åbo är nu för tijden Erich Person,
hafwer sin halfpart uthi åker och ängh som föllier.
                                                         tunland.
     Uthi östergärdet, leerjord,               8.
                               Löslända,             2.          1 1/2 fiärding.
                               Klappuljord,         1.          6  fiärdingar.
                                       Summa,      11.          7 1/2.
           Uthi wästergärdet.
                              Lerjord,                      8.
                              Löslända och gäsjord, 5 4/8.
                              Något bättre,              1 4/8.
                                                              15.
  No 4. Är en wreet denna gården tillhörigh, bestående
   af skogzjordh och lösslända,                    3.
                                                                18.
  No 5. Är en skarp beteshaga lydande under denna gården,
  ängh till denna gårdh uthi Föresängen effter berättel-
  se 12 lass, men synnes skola wara mer efter tegens stoorlek,
  hwilken innehåller 10 tunlandh hårdwalz ängh.
No 2. Frälse, wälborne assessorn Plan tillhörigh, är af lijka öretahl
  medh des förre och fördenskull i åker och ängh lijka.
  No 5. Är en wret, skogzjordh till,           3 tunlandh
  No 7. Är en beteshaga der uthi bonden har uptagit
   till åker, men är heel odugeligit.
  No 8. Äre twänne små kalfhagar.

Skogh och muhlbete hafwer denne byn intet, utan ähr aldeles instängdh af andra byar.