A18:50(Rubrik:)
Geometrisk afmätningz delineation
öfwer Månsbo cronohemman i Börie sokn, Ulleråkers härad och
Upland belägit, medh des åker, ängh, skogh och rätta ägoskillnadt, afmätt åhr 1690 uthi september
                     af Petro Elvio
                                 math stud.


(Beskrivning:)
Månsbo, enstakat gårdh, hafwer
efter cronans jordbook 3 öreslandh, des
åbo är för tijden Johan Tomsson.
No 1. Är östergärdet illumineradt medh
grå färg, där uthi är
                                                           Tunlandh. Fiärding.
Godh jordh,                                           2 4/8.
Något sämbre,                                       1 7/8.
Lööslända och gääsjordh,                       6 4/8.
Tallmojordh,                                          1 7/8.
                                                                         12 6/8.
No 2. Är wästergärdet med gul färg
  illuminerat, hafwer
  godh jordh,                                          4 2/8.
  Lööslända och grundjordh,                   5.
  Tall mojordh,                                           5/8.
                                                                         9 7/8.
No 3. En wreet, skogzjordh,                      5/8.
No 4. En wreet nys uptagen af ängen,         6/8.
                                           Summa,     24.
No 5. Är ett torp der uppå boor gambla corporalen Johan Tomsonz
  swärfader, der till lyda tre wretar nys uptagne, till en deel
  heel odugeligh jordh, det som är af något wärde är uthi
  wreten, no A, till                            1 1/2 tunland.
             No B,                                1 1/8.
             No C,                                1 1/8.
  Ängh en hårdwall på östre sijdan om gården till 8 sommar lass.
  På wästra sijdan en starräng till,                      10 sommar lass.
  Skogh ingen utan den de hafwa innom sina wärnar,
  betiäna sig elliest af allmänningen


(Karttext:)
Mångsbo torp.
Starr äng.
Alsta ägor och Månsbo utmark möta här.
Starr äng.
Ul-ler-å-kers all-män-ning tager emot på denna sidan.
Leerjord.
God jord.
Mojord.
Bergh och odulig mark med gran och tallskog bewuxen.
Löslända och gäsjord.
Löslända.
Fämstena staf.
Starr äng.
Mojord.
Lööslända.
Hård wals äng.
Tijde-by ä-gor möta här.
Gäsjord.
Bergach-tig betes hage mark.
Odu-lig mark.
Någorlunda betes mark.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.