A18:53(Beskrivning:)
Klinta byyn beståår af twenne crone hemman, bägge lijka stora
och hafwer uthsäde uthi
   östergärdet illumineradt meh guhl färgh och nu för tijden i säde.
                                                        tunland.
  Goodh leerjordh,                                 22.   4 fiärdingslandh.
  Klappul och grund jordh,                       3.   3.
                               Summa,                  24.   7 fiärdingslandh.
  Wästergärdet nu för tijden i träde, illumineradt medh grå färgh på chartan.
                                                         tunlandh.
  Goodh leerjordh,                                  24.    7 fiärdingslandh.
  Lööslända och mooblandat
  leera,                                                      3.    1 fiärdingsland.
  Klappul och grund jordh,                        2.    6 fiärdingsland.
                                           Summa,
Hwar af halfparten till hwardera gården, kommer nämbligen uthi
           östergärdet.               uthi              wästergärdet.
                                     tunlandh.                                      tunland.
    Leerjordh,                     11.    2 fiärding.         dito,            12.    3 fiärding.
   Klappul och grund jord,    1.    1 1/2 fiärding.    dito,              1.    3 fiärding.
                                                                     Mooblandat lera och
                                                                     lööslända,            1.    3 fiärding.
                            Summa, 12.    3 1/2 fiärding.       Summa,    15.    3.

No 1. Nårrgården hafwer en ängh teknat medh
  no 4, hårdwall något tofwig, innehåller 9 1/2 tunlandh
  och gifwer höö effter berättelse,                                         12 sommarlass.
  Hafwer och en skogzängh på almänningen widh
  Månsbo hwar på kan bärgas starrhöö,                                 5 sommar lass.
                                                                            Summa,  17 sommar lass.
  No 6, är en skarp och bargachtigh beteshaga dänna gården tillhörigh.
No 2. Södergården har och en hårdwalz ängh af lijka art medh den förre, teknat medh
  no 3. Innehåller 5 1/2 tunlandh, gifwer höö,                   8 lass.
  Item på en skogz ängh på almänningen widh
  Fågelbo i Jumkihl sockn belägen, starrhöö,                  4 lass.
  Emedan ängen, no 4, är större än denna gårdens hemäng
   altså hafwer han till fylnadt åbackarna,  no 5, nedan före
   wästergärdet belägne så att de kunna få bägge gårdarna,
   någorlunda lijka myckit höö åhrligen.
  No 7. År en beteshaga skarp och steenigh denna gården tillhörigh,
   Fleera lägenheeter finnes intet till dänna byyn utan är aldeles instängdh
  af de andra byarnes egor.