A18:55 Littra.                      Notarum explicatio.          Åker.          Eng.
                                                                      tunnor. cappar.  sommar
                                                                                                 lass.
A. Skiäggesta består af 5 hemman och 40 örsland tilhopa hafwandes.
   Uthsäde det ena åhret af leerjordh som der hon wähl häfdat
   blifwer tämmelig bärande, är till                                  54 tunnor.
B. Dito moblandat jord som något sweksam som är till, 24 tunnor.
                                                                                                  78.
   Der af hafwa cavalleria hemmanen häfdat 4 1/4 tunnors uthsäde som
   frelsehemman ey waret rådande uthi som sees innom den guhla
   illuminationen, hwilket nu effter gifne ordres alla böra
   der uthi lijka efter öhrethalet participera.
C. Det andra åhrs uthsäde af lerjord till,                       36 tunnor.
D. Dito moblandat jord till,                                          24 tunnor.
                                                                                                 60.
E. Engen wedh byn af hårdwall till                                     50 lass.
   Twenne engztegar hwardera i Lusen af hårdwall till         25 lass.
   Noch twenne tegar hwardera i Försengen af hårdwall till 10 lass.
                                                                                                                    85.
   Uthmarken lijten och ringa, mäst af smått byske som hwar-
   ken till gerdzle eller wedebrand ähr tienlig, magert muhl-
   bete, betesshagar twenne till hwardera hemanet, af
   medelmåttigt bete, elliest inga andra lägenheeter.
                    Grannarna.
1. Olof Johanson cronohemman, brukar af hemmanet 3/4 till trumpetaren
   Ander Jonson under herr ryttmester Kruses compagnie som
   det hafwer till sitt boheman och den andre fierdedelen
   hafwer ryttaren Johan Pamp till bohemman, hafwer i
   byaskifft 8 örsland, sår det ena åhret 15 tunnor 19 1/5 cappa, andra
   ahret1 12 tunnor, gör åhrligen,                                                13.  25 3/5.  17.
2. Bengt Andersson, herr Carl Gripenhielms frelsehemman i lifztijdh, hafwer
   lijka öhrethall af ägor medh föregående till,                              13.  25 3/5.  17.
3. Johan Erson åker2 och Erick stormester bruka detta hemman som är dem
   tillijka medh twenne andre ryttare anslaget till bohemman,
   hafwer lijka ägor medh ofwanstående,                                     13.  25 3/5.  17.
4. Erick Pärsson brukar twenne hemman som hoop bygde ähro,
   bägge herr Carl Gripenhielms frelse i lifztidh, sås det ena åhret
   31 tunna 6 2/5 cappa, det andra åhret 24 tunnor, giör åhrligen 27.  19 1/5.  34.
   En kuphumblegårdh till desse bägge heman.
                                                                                  Summa,   69.              85.

_____________
1Fel för åhret.
2Fel för äger?