A18:57Littra.               Notarum explicatio.                                       Eng
                                                                                      Tun-       sommar-
                                                                                      landh.     lass.
A. Almby består aff 3 hemman hwarss uthsäde det ena
   åhret består af godh leerjordh till 40 tunland, af sämbre
   swartmylla till 54 tunnor, giör tilhopa                             45.
B. Det andra åhrs uthsäde af samma jordmohn som före-
   gående till,                                                                     47.
   Der af ähr 4 tunland af engen uptagne och så af godh jordh.
C. Engiarna der till bestående, den ena aff moss-
   bottn till 40 sommar lass och den andra af hårdwall
   till 12 lass, giör tilhopa                                                                   52.

   Uthmarken till denna by är af nödtorftigt gerdzle
   och wedebrandh, magert muhlbete, beteshagar till
   bägge cronhemmanen, en hwardera, som der sammastedz
   hafwa wreetar uptagne till 3 tunland och elliest inga
   andra lägenheeter.
                                                                                                   tunnor. cappar. sommar
                              Grannarna.                                                                               lass
                                                                                                                              höö.
1. Oloff Ollson tolfman gammalt frelsehemman förbytt till cro-
   nan emot Rikbasta i Ahlsijke sohn, sår ena åhret
   15 tunnor, det andra 15 tunnor 21 1/3 cappa, hwilket giör ahrligen1, 15.  10 2/3.  17 1/3.
2. Carl Mikelson, dito förbytt lijka medh föregående,                            15.  10 2/3.  17 1/3.
3. Carl Jöranson, fru Helena Drakes frelsehemman,
   hafwer lijka som föregående,                                                             15.  10 2/3.  17 1/3.

____________
1Fel för åhrligen.