A18:59Littra.               Notarum explicatio.                                           Uthsäde.     Eng
                                                                                                åhrligen, åker.   sommar-
                                                                                               tunnor. cappor.   lass.
   Lundby hafwer tillförne bestådt af 3 hemman och 1 uthjord men sedermehra
   samanlagde till 1 hemman så att det nu består af 1 hemman och 2 uthjordar,
   tillhopa 25 örsland, hafwandes uthsäde det ena åhret till 30 tunnor 3 cappar.
A. Der af ler och swartmylle blandat med något moo ibland til, 6:  26.
B. Dito af mäst tall mojord mycket sweksam och jässjord till  23:  9.
   Det andra åhret uthsås 22 tunnor, der af.
C. Ler och swartmylla jord till,                                                4:  2.
D. Dito jässjord skogzjord med mojord till,                           17:  30.
   Af föregående blifwer åhrligen 26 tunnor 1 1/2 cappa, der af
   ler och swartmylla något moblandat till,                                                 5.  14.
   Dito skogzjord till,                                                                               20. 19 1/2.
           Engiarna in alless bestående med nyrödningarne till
              72 lass, der af.
E. Storengen af mäst små star något mosswexen till,                                                  50.
   Der af kan wara uthmed gerdesgården hårdwall till 10 lass.
F. Begge rödningarne ähro af groof star och fräken som i begyn-
   nelsen ähro tämmelig bärande men mossan tager öfwer han-
   den så  att icke de högre kunna berächnas ähn till,                                                   22.

   Uthmarken ähr mycket berjog hwarest kan wara nödtorftigt
   gerdzle och wedebrand, men magert muhlbete och elliest
   inga andra lägenheter.
                           Hemanen.
   Cronohemmanen som ähro samanlagde till ett, rustas före af regementz audi-
   teuren Hindrick Skruuf, hafweer i by mählning 16 örsland.
   Uthsår der efter åhrligen,                                                                     16.  21 1/2.
   Af  byengen belöper på detta hemman 32 lass, rödningen 14 lass,                           46.
1. En wret af skogzjord till 1 3/4 tunna, gör åhrligen,                                       28.
   Uthjorderne, den ene finnes uthi cronones jordebok wara upfördt
   för 2 5/6 örsland skatte under Kijhls herregård, den andre finnes
   intet uthi jordeboken uthan uthi Kijhlen, ähr ett skattehemman
   om 15 örsland, hwilket äger här i byn 6 1/6 örsland så att desse
   begge uthjorder blifwa 9 örsland tilhopa och ähro under rustning
   med Kijhlen, uth så åhrligen,                                                                   9.  12.
    Eng i byengen 18 lass, uthi rödningen 8 lass,                                                           26.
2. En wreet om 24 cappar, gör åhrligen,                                                         12.