A18:60(Rubrik:)
Bälings häradh och sochn, Gääszvaholm.


Littra.           Notarum explicatio.                                   Åhrligt.   Eng
                                                                                          uthsäde.   sommar-
                                                                                tunnor. cappar.  lass.
   Gäsvaholm består af 1/2 cronohemman som här tills waret
   sätherij men nu till bostelle för andra corporalen
   under herr ryttmester Cruses compagnie indehlt hafwer.
A. Uthsäde det ena åhret af jässjord sweksam till   13.
   Det andra åhretz uthsäde bestiger till 15 tunnor 26 cappar, der af
B. God lerjordh till,                                             5:  26.
C. Dito sijdländig swartmylla till,                          5.
D. Dito jässjord,                                                 5.
   Blifwer åhrligen 14 tunnor 13 cappar, af forsta1 graden,  2.  29.
                                                            Af tredie graden,     2.  16.
                                                            Af fierde graden,     9.
E. Eng af skarp hårdwall, 1 1/4 tunland widd,                                       1.
   Elliest till detta ingen skog eller
   uthmark, en god trägård och hum-
   blegård.


(Karttext:)
Förss engen stöter hijt.
Förss engen möther här.
Issgrena engztegar som half parten ähro bytte hijt för en eng på allmen-ningen.
Brukas för beteshage.
Walls engen möther på denna sijdan.
Hum-ble-gård.
Bälingz Prästegårdz eng möther.
Gääsvaholm.
Trä-gård.
Uppsala åh.


_______________
1Fel för första.