A18:65Littra.                 Notarum explicatio.                                                           Åker.     Eng.
                                                                                                                     åhrligen.  Sommar lass.
                                                                                                              tunnor. cappar.
   Söder Sunbro består af 4 hemman och en uthiord tilhopa
   Uthsäde det ena åhret ähr 53 tunnor 13 cappar, der af
A. God lerjord med swart mylle bland till,                                         38.  13.
B. Noch 5 stycken fiellar i Norre Sunbro gärde af god jord till,         11.    8.
C. Dito land hafrejord och lijtet moblandat jord till,                             3.  24.
   Det andra åhrs uthsäde bestiger till 62 tunnor 9 cappar, der af
D. God jord uthi bygärdet till,                                                           27.    7.
E. Noch i twenne fiellar god jord till,                                                   6.    2.
F. Land hafrejord i bygärdet till,                                                       29.
G. Dito af engen uptaget och hafrejord till,                                         3.
   Uthaf förestående uthsäden blifwer åhrligen till byn 59 tunnor 11 cappar, der af
   Af första graden,                                                                                                      41.  15.
   Af tredie graden,                                                                                                      17.  28.
           Engiarna wed byn innehålla 38 lass, der af      
H. Wennickan af godt hårdwals höö till,                                                                                        14.
J. Wreet engen dito hårdwall till,                                                                                                    16.
K. Slotthagen dito hårdwall till,                                                                                                        8.
   I Förss engen hafwe desse hemman någre tegar hwardera som efter
   berättelse åhrligen af sig kasta,                                                                                                    18.
   Här till ähr ingen uthmark hwarken till skog eller muhlbete,
   föruthan hwar sin betes hage, fäbodar och skogz engiar hafwa
   desse hemman och så på almenningen.
                      Grannarna.
1. Anders och Oloff Perssönen skattehemman som af dem rustas före, består af 9 2/3 örsland,
   Hwar af det uthi Norre Sunbro hafwer en uthjord om 1 1/3 örsland och i skifte
   med denne by 8 1/3 örsland hwar efter uthsås åhrligen,                                             12.  11 1/2.  11 2/3.
   Detta hemman hafwer helt sin beteshage till åker uptaget och sår
   det ena åhret 3 tunnor 25 cappar, det andra 3 tunnor 6 cappar, hwilket gör åhrligen, 3.  15 1/2.
2. Erick Ersson skattehemman om 11 1/3 örsland, hafwer åhrligitt uthsäde till,               16.  26.     16.
   Wretarne uthi beteshagen åhrligen uthsås,                                                                    1.  20.
   Uthjorden som Anders Ollson brukar och på skattehemmanet till augment indelt, ähr
   crone och hafwer i byn 3 1/3 örsland, uthsår åhrligen,                                                  4.  30 1/4.  4 2/3.
3. Martin Ollson crone augmentz hemman, hafwer i byn 7 örsland, uthsår åhrligen,       10.  12 1/4.  9 3/4.
   Uthi betes hagen en wreet som sås åhrligen,                                                                     17 1/2.
4. Erick Nillson cronohemman som rustas före af inspectoren Lars Hööck, hafwer
   i bymählning 10 örsland hwar efter åhrligen uthsås,                                                    14.  27.    14.
   Åker af hagan, uptagen åhrligen till,                                                                                  19 1/2.