A18:67Littra.                Notarum explicatio.                                                             Uthsäde.   Eng.
                                                                                                                          åhrligen.   sommar-
                                                                                                                  tunna. cappa.   lass.
   Rörby består af 9 hemman, 1 uthiord och en fiell efter cronones jordebok.
   Desse alle hafwa uthsäde den ena åhrwägen till 85 1/4 tunland, der af
A. God ler och swartmyllejord med något sand bland till,                           56.  16.
B. Dito lerjord moblandat till,                                                                    12.  16.
C. Dito sidländig swarmylla till,                                                                   7.
D. Dito mojord till,                                                                                      7.  16.
   Det andra åhrs uthsäde till hela byn, bestiger till 90 tunnor 16 cappar, der af
E. God lerjord till,                                                                                      25. 16.
F. God lerjord moblandat,                                                                          11.
G. Dito sidländig swartmylla,                                                                        8.
H. Dito mästedelen mojord och mycket sweksam åker omkring backarna,  46.
   Uthaf föregående uthsäden blifwer åhrligen till hela byn 87 tunnor, der af
   God jord af första graden till                                                                              41.
   Dito af andra graden,                                                                                        11.  24.
   Af tredie graden,                                                                                                7.  16.
   Af sidsta graden,                                                                                              26.  24.
   Eng hafwer denne by uthi Förssengen ibland de andre häradz boer-
   ne 2 tegar hwar gård och 1 fiell af mycket skarp och tor wall,
   så att de torkåhr stå oslagne, doch berächnas efter medellmåttig åhr,                                18.
   Här till är ingen skog eller uthmark ey heller någon beteshage,
   uthan på almenningen nyttia med de andre häradz boer,
   hwarest de och hafwa sijna fäbodar.
                        Grannarna.
1. Maria Olofsdotter begynner med norre och wästre lotten frelsehemman under Haga her-
   regård, hafwer uthi bymählning 5 örsland, hwar efter uthsås åhrligen,                   6.   1/2.   1 1/4.
2. Erick Olson fru Anna Rolams skattehemman halft, hafwer uthi byn 5 orsland1 och lijka med
   det förestående, nembligen,                                                                                6.    1/2.   1 1/4.
3. Hans Larsson accademie hemman, hafwer i byn 10 örsland, uthsår åhrligen,     12.   1.     2 1/2.
4. Corporalen Johan Skragges augmentz hemman på dess rusting, ähr bygdt för sig sielff och
   kallass Loskiähl men hafwer sina ägor teg om teg med Rörby, hafwer uthi
   bymählning 16 örsland, hwar efter uthsås åhrligen,                                             19.  7 1/2.  4.
5. Per Johanson twenne halfwe heman samanlagde till ett, höra under accademien,
   hafwa hwardere i bymählning 6 örsland som giör tillhopa 12 örsland,
   hwar efter uthsås åhrligen,                                                                                 14. 13 1/2.  3.
   Cappellanen herr Johan brukar en skatte uthiord cronan behållen, hafwer i byn
   2 1/3 örsland, hwar efter uthsås åhrligen,                                                             2.  25 1/4.   1/2.
6. Lars Larsson brukar twenne samanlagde cronohemman som fru Gyllenkou ähro
   donerade på lifztidz frijheet, det ena helt hemman om 7 örsland, det andra halft om 5 örsland,
   som ähr tilhopa 12 örsland uthsår åhrligen,                                                        14.  13 1/2.   3.
7. Anders Persson cronohemman, hafwer efter cronones jordebok 9 örsland, men uthi
   byskifte 10 örsland, hwar efter han åhrligen uthsår,                                            12.    1.       2 1/2.
J. En crone fiell upföres i crones jordebok for2 12 penge land, hafwer
   allenast ett uthsäde och består till 1 3/4 tunland, hwilket gör åhrligen,                          28.
   En lijten engzteg på Förss engen, hörer och till denne fiell.

___________
1Fel för örsland.
2Fel för för.