A18:67a(Rubrik:)
Charta
öfwer
Rörby bys ängs tegar uti Försängen
i Upsala län, Balings härad och sochn
belägne.
Afmätte år 1761 den 21 augusti
af
Jöns Sahlman.


          Beskrifning

öfver then år 1690 af framledne landtmätaren Braun öfver Rörby by i Up-
sala län, Bälings härad och sochn, författade charta, hvilken beskrif-
ning, så vida Brauns ej befants nog pålitelig för skattläggning skuld
blifvitt uprättad den 30 julii 1761 af undertecknad.

Nummer.                                                                           Årliget.            Höö.
Litter.                                                                                 utsäde.            hårdvall.
Rörby by utgiör 72 1/3 öresland                                 tunland. kappland.  lass.
byamål, hvars ägare här nedan-
före vid hemmannens fördel-
ning skola anförde blifva.
Åkeren består dels af hårdbrukad le-
ra, dels och af moblandad ock röd-
lera, grund och stenig samt sand-
jord, med sandbotn, som efter Brauns
charte beskrifning skulle utgiöra
174 tunland, men befinnes efter uträ-
kning innehålla.
1.       Af 2:a graden,      25:   4.
2.       Af 3:ie graden,   132:
3.       Af 4:e graden,      13:  12.
                                                     170:  16.
   Hälften deraf årligen,                                                  85.       8.
4. En linda af sidländig svartmylla om 4 3/8 tunland á 3/4
   lass på tunlandet, 3 9/32 lass, hälften årligen,                                       1 41/64.
                                         Summa årligen,                    85.       8.         1 41/64.
       Hemmannens fördelning.
A. 10 öresland, skattebonden Olof Ersson tillhörigt
   som äger norra och wästra ändelotten och
   i vad och får med the öfrige grannarne bör in-
   nehafva,
                  Deraf.
   Af 2:a graden 1: 23 125/, af 3:ie graden 9: 3 213/, af 4:e graden 29 127/.
B. Et bielkiskt stipendie hemman, äfven 10 öresland,   11.     25 31/.       14/64.
                  Deraf
   Af 2:a graden 1: 23 125/, af 3:ie graden 9:  3 213/, af 4:e graden 29 127/.
C. Augments hemman under Tuna rust-
   håll om 16 öresland, men skatte rättigheten är åbo-
   erne Eric Ersson och Hindric Bengtson tillhörig,        18.       27 93/.        23/64.
                     Deraf.
   Af 2:a graden 2: 14 200/, 3:ie graden 14: 19 37/, 4:de graden 1: 15 73/.
D. Academie hemman om 12 öresland,                      14.         4 124/.       18/64.
                       Deraf.
   Af 2:a graden 2:  2 150/, 3:ie graden 10:  30 32/, 4:de graden 1:  3 109/.
E. Klåckare bordet 2 1/3 öresland,                               2.        24.             3/64.
                       Deraf.
   Af 2:a graden 12 210/, 3:ie graden 2:  4 28/, 4 graden 6 196/.


F. Kronohemman om 12 öresland, hvar
   före åboerne Jan Jansson och Beng Ers-
   son redan fådt tillstånd at deponera
   skattelösen och som nu till följe af höglofliga
   kongliga cammarcollegii befallning kom-
   mer at skattläggas,                                                   14.         4 124/.           18/64.
                    Deraf.
   Af 2 graden 2: 2 150/, 3:ie graden 10:  30 82/, 4:e graden 1:  3 109/.
G. Cappellans bostället om 10 öresland som i den
   södra och östra andelåtten äger,                               11.       25 91/.         14/64.
                     Deraf.
   Af 2:a graden 1:  23 125/,  3:ie graden 9:  3 213/,  4:e graden  29 127/.
   Innom denne bys rågång befinnes äfven en åkerfiell om
   12 penningland och en annan utan öretal Klåckarebordet efter
   chartan tillhörig.
   Äng hafver thenne by på then så kallade Försängen,
   men som samma ängstegar ej finnas på 1690 års charta
   afmätte, så kan ingen beskrifning theröfver författas för-
   än the behorigen blifva afmätte, då äfven efterfrågas bör
   om jordägarene vid the anförde öretalen hafvaa
   något att påminna. Flere ägor finnas ej till
   denne by, utom hvarje gårds tillhörige hustomt.
   Rörby by innehafver uppå then så kallade Försän-
   gen, jemte en stor del af the öfrige häradsboerne 2:ne stycken
   ängstegar, hvilka i samtliga jordägarenes ock an-
   gränsandes närvaro af then orsak geometrice afta-
   gne blifvit som thet vid mätningen hålldne pro-
   tocollet af den 21 augusti 1761, förmäler och äro sam-
   ma tegar till godhet och storlek befundne som följer.
1. Som tillika med några andra byars tegar är från
   den öfriga ängen afstängd och kallas nyängen, består
   af tufvig dock god hårdvall och utgiör 33 1/4 tunland á 1                     Lass.
   lass tunlandet,                                                                                    33 1/4.
2. På stora ängen utom nyss nämde afstängning
   belägen, är mera högland och skarp samt med enbu-
   skar beväxt, innehåller 4 tunland á 4/16 lass på tunlandet,                     1 3/4.
                                                Summa,                                               35.
   Deraf tillkommer hvadera hemmannet i Rörby by
   efter det vanliga och nu ärkände byamålet följande andel.             (217)
A. 10 öresland bonden Olof Ersson tillhörigt,                                         4 182/.
B. Et bielkiskt stipendie hemman äfven 10 öresland,                               4 182/.
C. Augments hemman under et rusthåll i Tuna, men
   skatterättigheten äges af bönderne Eric Ersson och Hindric
   Bengtsson, består af 16 öresland,                                                        7 161/.
D. Academie hemman 12 öresland,                                                        5 175/.
E. Klåckare bordet 2 1/3 öresland,                                                         1 28/.
F. Krono, men till skattelösen af aboerne1 Jan Jansson och Bengt
   Ersson begärdt 12 öresland,                                                               5 175/.
G. Kapellans bostället 10 öresland,                                                       4 182/.
   Flere tegar äro ej på Försängen byn samfält tillhörige, men enskijlt berättades
   littris A och B thersammastädes hafva mera äng, men fants nu ej nödigt at then
   samma afmäta. Således vara befunnit, intygar.
                                                                   Jöns Sahlman.


(Karttext:)
Torkarby ägor.
Trysta ängsteg möter.
Sund-bro äng emot.
Molsta.
Tuna äng gränsar intil.
Molsta bys ängsteg.
Broby ägor.


(Under skalan:)
Svenska alnar.


(Under ramen:)
Til föje af kongliga cammar collegii remisse daterat den 12 februari 1762 angående
1761 års skattläggning på item no 1 i Rörby, är föregåen-
de framledne landtmätaren J. Brauns charta öfver bemälte
by af år 1690 blefven reviderad och til innehåll enlig
befunnen med denna comissions landtmätare Sahlmans rättade
charta beskrifning.  Se skattläggnings memorial den 29 marti 1762.
                                                                                  Z. P.

___________
1Fel för åboerne.