A18:67b(Beskrivning:)
År 1761 then 21 augusti instälte sig undertecknad commissions landtmätare uti Rörby
by i Upsala län, Bälings härad och sochn, at till ödmiukt följe af wälloflig landshöf-
dinge embetets, under den 7 i denna månad, utfärdade remiss, Rörby bys ängstegar up-
på then så kallade Förangen1, geometrice afmäta och på charta författa, på thet then anbefalte och
påbörjade skattläggningen uppå kronohemmanet no 1 eller littra F om 12 öresland uti berörde by,
som i brist af behörig charta öfver berörde ängstegar måst afstadna, dy medelst må kunna till
behörigt slut bringas. Och instälte sig härvid, uppå förut kundgiord termin å konglig maijt
och kronans vägnar för kapellans och klåckare bordet samt the uti byen belägne kronohem-
man, kronolänsmannen välagtade Johan Nordeman, efter herr kronobefallingsmannens Gri-
zells i stöd af vällofliga landshöfdinge embetets under den 17 hujns gifne resolution, utfärdade ordres
af den 19 derpå följande å hogvördige2 domcapipitels vägnar för beröde capellans och klåckare boställen, commi-
nistera uti Åkerby och Jumkils sochnar, N. Hallarström efter behörigt tillförordnande äfvenledes för the
i byn belägne academi och stipendiat hemmannen, academie befallnings mannen välbetrodde Anders Malm-
gren, uppå skrifvelse af den 18 i denna månad, såsom innehafvare af kapellans och klåckare-
borden, comministrarne här i församlingen herr Eric Arnelius och Eric Gedner å egne vägnar.
bönderne Olof Ersson, Eric Ersson, Hindric Bengtson, Jan Jansson och Bengt Ersson alle för Rör-
by by, men såsom angränsande infunno sig, ifrån Mälsta Bälinge sochn, utom acade-
mie bönderne Eric Jansson, Eric Andersson, Anders Olsson och Anders Andersson, hvars hemmans
rätt och bästa äfven af befallningsmannen Malmgren bevakades, jemväl skattebönderne Per Ers-
son och Jan Jansson, ifrån Trysta i Åkerby sochn rusthållaren Molander ifrån Forkarby var
ingen utom academie befallningsmannen Malmgren, för skattehemmannen uti Sundbro, Bä-
lings sochn, bönderne Anders Jansson och Olof Nilsson och för trumpetare bostället ther sammastä-
des länsman Nordman, men ifrån Tuna voro ej någre af byamennen nävarande.
Sedan således samtliga församlade blifvit så företogs i theras närvaro med ofvanberörde ängs tegars afmätande och
voro the å omse3 sidor ense at gränsorne omkring samma tegar som i hörnen med enkla stenar voro ut-
märkte, således af ålder varit, som the en på chartan finnas utmärkte, förklarandes sig både en och för
framtiden thermed aldeles nögde. Häruppå gåfvo samtliga delägarene uti Rörby uppå tillfrågan vid handen, thet the
så väl uti hemägorne som thesse ängstegar, ärkände then delningsgrund som uti then af framledne
landtmätaren Brauns år 1690 uprättade charte beskrifning anföres, för aldeles ostridig, nemligen.
Littra A. Kronohemman som Olof Ersson begärdt at så till skatte inlösa, har norra och wästra andelåtten för 10 öresland
B. Et Bielkiskt stipendie hemman, äfven                                                                                                          10.
C. Augments heman under Tuna rusthåll, men skatterättigheten åboerne Eric Ersson och Hindric Bengtsson tillhörig, äger 16.
D. Et hemman kongliga academien tillhörigt,                                                                                                   12.
E. Klåckare bordet, kyrkans skatte                                                                                                                  2 1/3.
F. Kronohemman hwarföe åboerne Jan Jansson och Bengt Ersson redan fådt deponera skattelösen, består af  12.
G. Kappellans bostället, som har den södra och östra ändelåtten                                                                    10.
                                                                                                                                                                      72 1/3 öresland.
Begärandes derjemte, at then större ängstegen no 1, äfven vid detta tillfälle måtte blifva med Keden hemman-
nen emellan fördelt, uti 2:ne skiften som tillförene varit, så vida the ej voro säkra om, at then delning som
therå nu är, så aldeles har sin rigtighet. Men emedan klåckare bordets ängstegar som communistern Arne-
lius åbor, hittils varit i anseende till thess ringa öretal, nog smale och obrukbare, altså biföls af samtliga at thesse
2:ne tegar för klåckare bordet allena, nu slås ihop till en och lägges på nordvästra sidan emot Tuna äng och som
således samtliga delägarne uti Rörby by i thenne sin begäran voro enhållige, altså blef samma delning
på sätt som the sielfve begärdt och efter thet öretal som anfördt finnes, förättad och märkes allenast at
hvad the nord wästra låtterne uti begge skifterne äro längre än the syd ost, blef ansedt såsom gensvarigt deremot, at
the nord västra åter äro något sämre och torrare än the syd ost låtterna, men hvad kappellans bostället littra G uti syd ostra skiftet
näst Målsta af åbacken är bristande, blef dy medelst ärsatt, at samtliga the öfrige delägarene, till samma bristande
litter uti thet nord wästra skiftet, 3 alnars bred tillsammans i förbettring afstodo. Således vara öfverenskommit och
delat, intygar år och dag som förr skrifvit står
                                                            å embetes wägnar.
                                                             Jöns Sahlman.

_____________
1Fel för Förängen.
2Fel för högvördige.
3Fel för ömse.