A18:69Littra.                  Notarum explicatio.                                       Åhrligt.     Eng.
                                                                                                     uthsäde.   sommarlass.
                                                                                                      tunland.
   Loskiähl består af 2 hemman och 16 örsland tilhopa, hafwandes
   uthsäde i det ena åhret till 25 tunnor 19 cappar, der af
A. God lera och swartmylla blandat jord till,                               6:  23.
B. Dito moblandat lerjord till,                                                   11:   4.
C. Dito mojord något lerblandat till,                                           4:  26.
D. Dito mycket sweksam jord af röö sandmo till,                       2:  30.
   Det andra åhrs uthsäde bestiger till 22 tunnor 5 cappar, der af
E. God lerjord swartmylla blandat till,                                        9:
F. Dito af mojord något lerblandat till,                                        4:   4.
G. Dito mäst mojord till,                                                            9:   1.
   Uthaf förestående uthsäden blifwer åhrligen 23 tunnor 28 cappar, der af
   God jord af första graden,                                                                    7:    27 1/2.
   Af andra graden,                                                                                  5:    18.
   Af tredie graden,                                                                                  4:    15.
   Af sidste graden,                                                                                  5:    31 1/2.
   Ingen äng wed byn uthan på Förss engen 5 tegar och 3 spanland,
   som ähro af föga grässwäxt, doch berächnes i medelmåttige åhr,                              6.
   Här till ähr ingen uthmark, ey heller någon beteshage.
                            Grannarna.
1. Lars Mattson cronohemman augment på rustning, hafwer i byn 8 öresland,
   hwar efter åhrligen uthsås,                                                                   11:    30.      3.
2. Staffan Ersson accademia hemman, hafwer lijka med föregående,       11:    30.      3.