A18:71Littra.               Notarum explicatio.                                  Åhrligt.         Eng.
                                                                                             uthsäde.         sommar-
   Hvisboo hafwer waret utpaget som fäbodar på Bäling                               lass.
   häradz allmenning som sedan skattlagdt blef det
   till 1/4 cronohemman och nu indelt till augment på
A. Trysta rusthåll, hafwer uthsäde det ena åhret
   af moo och öhrjord till,                                       1:  16.
B. Det andra åhret dito jordmohn till,                     1:  28.
            Som giör åhrligen,                                                        1.   22.
C. Eng der hooss uthi ett kärr alt öfwer wäxt med skog,
   kan bärgas i medelmåttige åhr till,                                                            20.
   Der af kan rächnas 5 lass för hårdwall, det öfrige
   groff starr och elgborst grääs.  
   Skog och muhlbete till öfwerflödh lijka med hä-
   radz boerne att nyttia