A18:73Littra.                  Notarum explicatio.                                                                         Åhrligt.       Eng.
                                                                                                                                        uthsäde.      sommar.
                                                                                                                              tunnor. cappar.     lass.
   Thuna består aff 9 hemman och en uthjord, tillhopa 59 1/3 örsland, hafwer
   uthsäde det ena åhret till 124 tunnor 28 cappar, der af
A. God ler och swartmylle jord klapurblandat till,                                      84:  11.
B. Dito moojord swartmylle blandat och lanhafrejord till,                           30:  10.
C. Dito mojord mycket sweksam till,                                                        10:    7.
   Det andra åhrs uthsäde bestiger till 122 tunnor 17 cappar, der af
D. God lerjord och swartmylla klapurblandat till,                                      70:  15.
E. Dito moblandat swartmylla och landhafrejord till,                                  30:    2.
F. Dito mycket sweksam mojord till,                                                        22:
   Uthaf förestående uthsäde blifwer åhrligen 123 tunnor 22 1/2 cappa, der af
   God jord af första graden,                                                                                           77: 13.
   Af tredie graden,                                                                                                         30:   6.
   Af fierde graden,                                                                                                         16:  3 1/2.
      Engiarna innehålla in alles 113 lass, der af
G. Låtterengen af hårdwals höö till,                                                                                                   11.
H. Flaat engen af hårdwall till,                                                                                                             9.
J. Blyckian dito hårdwall till,                                                                                                                4.
   Alle skogz engiarna hwilka till hwart och ett hemman finnes beskrifne,
   består af små starr och mosshöö till,                                                                                                89.
   Uthmarken bestående af smått byske föga dugligt till gerdle,
   godt muhlbete.
                         Grannarna.
1. Peer Ollson accademia heman, hafwer i byn 5 örsland, uthsår åhrligen,                        10: 13 1/4.     2 1/4.
   Skogz engiarna innehålla,                                                                                                                10 1/2.
2. Hustru Anna Erssdotter dito accademia hemman, hafwer lijka med förestående,          10: 13 1/4.     2 1/4.
   Skogz engiarna innehålla,                                                                                                                10.
3. Peer Ersson dito accademia hemman, lijka med de föregående,                                   10: 13 1/4.     2 1/4.
   Skogz engiarna der till,                                                                                                                      5.
   Dito en wreet af skogzjord till,                                                                                              6.
4. Anders Tomsson skattehemman, hafwer i byn 11 1/3 örsland, uthsår åhrligen,              23:  20 1/5.    4 3/5.
   Skogz engiarna innehålla,                                                                                                                   7.
5. Peer Larsson frelsehemman under Steninge, hafwer 6 1/3 örsland, uthsår åhrligen,        13:  6 2/5.       2 3/5.
   Skogz engiarna innehålla,                                                                                                                 10.
6. Johan Mattsson frelsehemman Swijnhufwudz hafwer 5 örsland uthsår åhrligen,            10: 13 1/4.      2 1/4.
   Skogz engiarna innehålla,                                                                                                                   6.
7. Lars Mattson accademia hemman, hafwer i byn 4 örsland, uthsår åhrligen,                    8: 10 7/8.      1 5/8.
   Skogz engiarna till,                                                                                                                          17.
   Uthjorden är skatte, hörer till en annan by, ähr 2 örsland, uthsår åhrligen,                        4:  5 7/8.         1/3.
8. Lars Andersson Palmqvists rustningz stam, hafwer 8 2/3 örsland, uthsår åhrligen,          18:  2 1/5.       3 2/5.
   Skog engiarna innehålla,                                                                                                                   10 1/2.
9. Hustru Brijta dito corporal Skragges rustningz stam, hafwer 7 örsland uthsår åhrligen, 14: 19 3/4.      2 7/8.
   Skogz engiarna till,                                                                                                                           13.
   En wreet här till af mojord nästan oduglig, till 1 tunna 15 cappar och är åhrligen,            23 1/2.
L. Ett engzwachtare torp på bysens ägor som uthsår det ena åhret                                    
   1 tunna 12 cappor, det andra åhret 1 tunna 11 cappor, alt skogzjord, gör åhrligen,      1.  14 1/2.
K. Ähr till hela byn af dess hagar uptaget och i gerdet instängt, som
   hwart hemman för sitt hagstelle särskildt brukar, hwilket består
   af lösslänne jord till 8 tunnor 11 cappar, som ähr åhrligen,                                           4.   5.
   Goda rör, alla som upsatte ähro.