A18:75Littra.               Notarum explicatio.                                                              Åhrligitt.          Eng.
                                                                                                                          uthsäde.          sommar.
                                                                                                                           tunland.          lass.
   Lytta består af 2 hemman och 27 örsland tilhopa, hwar af 3 öhrsland liggia
   för sig sielfwe i fiellethal, hafwandes desse hemman uthsädet det
   ena åhret till 51 tunna 25 cappar och de 3 örslanden, 1 tunna 29 cappar, der af
A. Lerjord som ähr något grun och stenig till,                                                 27: 21.
B. Dito grun och stenig mojord till,                                                                 24:  4.
C. De 3 örslandens åker af god lerjord till,                                                      1: 29.
   Det andra åhrs uthsäde bestijger till 37 tunnor och de örsland till 5 tunnor 6 cappa, der af
D. Klapurblandat lerjord till,                                                                          24:  6.
E. Dito öhrjord och moojord till,                                                                    12: 26.
F. De 3 örsland af god lerjord till,                                                                   2: 15.
G. Dito mojord till,                                                                                          2: 23.
   Uthaf förestående uthsäden blifwer åhrligen 44: 12 1/2 cappa, der af
   god jord af första graden,                                                                                        25.  29 1/2.
   Af sidsta graden,                                                                                                     18.  15.
   De 3 öreslanden hafwa åhrligitt uthsäde till 3 tunnor 17 1/2 cappa, der af
   god jord af första graden,                                                                                          2.   6.
   Af sidste graden,                                                                                                       1.  11 1/2.
               Engiarna in alles berächnes till 24 lass.
H. Wästerengen af hårdwall till,                                                                                                        8.
J. Nor engen dito hårdwall,                                                                                                            10.
K. Söder engen dito hårdwall,                                                                                                          6.
L. De 3 örs landens eng af hårdwall till,                                                                                             2.
   Här till ähr hwarken skoug, muhlbete eller fiske, en lijten hum-
   blegård till hwar gård.
                          Grannarna.
1. Cronogården som hålles rustning före, hafwe uthi byn 10 örsland och uthi
   twenne skiften ligger det ena 7 örsland, det andre 3 örsland, uthsåhr åhrligen,          18.  15.        10.
2. Skattegården ähr äfwen och rustningz stam, hafwer i skifte med andre gården
   14 örsland som och i twenne skifte ligger det ena 4 örsland, det andra 10 öresland,
   uthsår åhrligen,                                                                                                        25.  29 1/2.   14.
   De 3 örsland liggia för sig sielfwe i fiellethal och höre förenämbde skattehemman
   till under hemmanet, uthsås åhrligen,                                                                          3.  17 1/2.      2.
M. Hörne till Rosta by hwilken på des charta ähr beskrifwen.
   Goda rör rundt omkring ägorna.