A18:77Littra.               Notarum explicatio.                                                                             Åhrligt.        Eng.
                                                                                                                                         uthsäde.       sommar
                                                                                                                               tunnor. cappar.       lass.
   Nyfla består af 6 hemman och en uthjord, tillhopa 50 örsland, hafwer
   uthsäde det ena åhret till 91 tunna 3 cappor, der af
A. Tämmelig god lerjord till,                                                       41:  19.
B. Dito mojord lijtet ler och klapurblandat till,                             22:   8.
C. Dito moojord mycket sweksam till,                                        27:   8.
   Det andra åhrs uthsäde bestijger till 74 tunnor 15 cappar, der af
D. God lerjord och klapurjord till,                                               30:   6.
E. Dito sijdländig swartmylla till,                                                  31:  24.
F. Dito moojord till,                                                                    12:  17.
   Uthaf desse uthsäden blifwer åhrligen 82 tunnor 25 cappor, der af
   god jord af första graden,                                                                                                  35. 28 1/2.
   Af tredie graden,                                                                                                               27.
   Af fierde graden,                                                                                                               19. 28 1/2.
                     Engiarna 46 lass, der af
G. Byengen af godt hårdwals höö men mycket skarp och torr till,                                                           30.
H. En skogz eng af star och fräken till,                                                                                                   16.
   Här till ähr wähl uthmark men mycket bergog och stenig, ingen skog
   uthan smått byske, muhlbete kan wahra tämmelig godt både på
   uthmarken så wähl som i hagarna och elliest inga andra lägen-
   heter.
                                     Grannarna.
1. Erick Persson och Per Hansson skattehemman som af föregående bönder rustas före,
   hafwa uthi sielfwa byn 12 örsland, hwar efter åhrligen uthsås,                                             17. 23 3/7.   9 6/7.
J. Noch hafwer detta hemman 2/3 örsland som ligger för sig sielft i fiellar, det ena åhret
   uthsås på den ene fiellen 1 1/2 tunna, det andra åhret twenne små fiellar
   tilhopa 24 cappar, hwilket gör åhrligen,                                                                                1.  4.
K. En engz fiell der till om,                                                                                                                          1/2.
   Noch ähr här till 6 stycken wretar både på skogen så wähl i gierden hwil-
   ka tilhopa innehålla 9 tunnor 23 cappar, som giör åhrligen,                                                   4. 27 1/2.
2. Lars Jöransson cronohemman hafwer i byn 6 örsland, uthsår åhrligen,                                 8. 27 5/7.   4 6/7.
   Noch en wreet der till som ähr i bruk, för uthan twenne som ähre öde
   och af långlige tijder så waret så att på den som bruklig ähr uthsås åhrligen,                                26.
3. Tynnes Ersson accademia hemman hafwer och så 6 örsland, uthsår åhrligen,                        8. 27 5/7.   4 6/7.
   Noch här till twenne wretar om 2 tunnor 7 cappar, som gör åhrligen,                                    1.  3 1/2.
4 Erick Stafson waret skatte uthjord och till hemanz bygdt ähr under prabende,
   hafwer i byn 4 örsland, som uthsår åhrligen,                                                                          5. 29 1/7.   3 2/7.
5. Johan Ersson dito prabende hemman, hafwer i byn 8 örsland, uthsår åhrligen,                    11. 26 3/7.   6 4/7.
   En engz hage här till af starhöö till,                                                                                                          2.
                          Twenne wretar åhrligen uthsås,                                                                      1.  6.
6. Ryttaren Oloff Jönsson cronohemman som rustas före, hafwer 10 örsland, uthsår åhrligen, 14. 25.        8 2/7.
   En wreet här till om 1 tunna hwilket gör åhrligen,                                                                      16.
   En engz haga af starhöö till,                                                                                                                    4.
7. Johan Jöransson cronohemman augment på förestående rustning äfwen lijka, uthsår,           14. 25.        8 2/7.
   Twenne stycken wretar om 5 tunnor, gör åhrligen,                                                                2. 16.
   Så många rör som upsatte ähro, mestedehlen gode.