A18:79Littra.                Notarum explicatio.                                            Åhrligt uthsäde.       Eng.
                                                                                                               åker.           sommarlass.
                                                                                                            tunnor. cappar.
   Rosta består af 3 hemman och 25 örsland, hwar af 1 örsland ligger för sig
   sielff i fiellar, desse heman hafwa uthsäde det ena åhret till
   27 tunnor 25 cappar, der af
A. God sandblandat lerjord till,                                                           20: 22.
B. Dito röjord något lerblandat till,                                                        7:  3.
   Det andra åhrs uthsäde bestiger till 36 tunnor 19 cappar, der af
C. God jord som sandblandat lerjord till,                                               9:
D. Dito sand och öhrjord något lerblandat och rödmylle blandat till,      12: 11.
E. Dito sand och öhrjord mycket sweksam till,                                       8:  4.  
   Dito en fiell uthi Lytta gärde noterat med M, af mo och sand,               7:  4.
   Af förestående uthsäde blifwer åhrligen 32 tunnor 6 cappar, der af
   god iord af första graden,                                                                               14. 27.
   Af tredie graden,                                                                                              9. 23.
   Af fierde graden,                                                                                              7. 20.
   Här till ähr hwarken skog, muhlbete eller fiske, betes hagar till
   hwar gård af medellmåttigt bete.
                                  Grannnarna.
1. Matz Larsson Hane, cronohemman hafwer i byn 8 örsland, uthsår åhrligen,   10. 23 1/3.   8.
2. Johan Ersson skattehemman hafwer i byn 8 örsland och uthsår åhrligen,         10. 23 1/3.   8.
   Noch hafwer detta hemman 1/2 örsland uthi twenne stycken fiellar, en hwar-
   dera åhrwägen af god jord till åhrligt uthsäde,                                                    1.  7.
3. Enkian hustru Margeta Matsdotter dito skattehemman, lijka med föregående, 11. 30 1/3.   8.
   Engiarna tilhopa innehålla 24 lass, den ena ähr mycket
F. skarp och tor med enebuskar bewäxt till,                                                                         18.
G. Engzhagen af godt hårdwals höö till,                                                                                  6.
                                                 Fiellarne.
H. Den ene fiellen af god jord till,                                                          2: 21.
J. Den andre åhrwägen af dito slag till,                                                   2:  7.
                                       Gör åhrligen,                                                                2. 14.
   Goda och gilltige rör alla som upsatte ähro.