A18:81Littra.               Notarum explicatio.                                         Åhrligt utsäde.    Eng.
                                                                                                           åker.             lass.
                                                                                                      tunland.
   Ulfva består af 1 cronohemman som rustas före af krigz rådetz
   Palmgrens erfwingar, hafwer uthsäde det ena åhret
A. Af god lerjord till,                                                    12:  7.
B. Det andra åhret dito god jord till,                             12: 21.
C. Dito sidländig swartmylla till,                                     2: 24.
   Uthaf föregående blifwer åhrligen 13 tunnor 26 cappar, der af
   god jord af första graden,                                                          12. 14.
   Af tredie graden,                                                                         1. 12.
   Här till ähr ingen eng wed byn uthan i Förss engen ähr 2 tegar
   och ett spiell och i Faxan 1 teg myket skarpe och torre, berättes
   der i medellmåttige åhr kunna fås,                                                            2.
   Här till ähr hwarken skog, muhlbete eller fiske föruthan en
   skarp beteshage.
D. En qwarn detta hemman tilhörigt, de öfrige qwarnar höra
   under accademien.