A18:83Littra.              Notarum explicatio.                                                                  Åhrligt uthsäde.     eng.
                                                                                                                                    åker.              sommar.
                                                                                                                           tunnor. cappar.       lass.
   Norre Sunbroo består af 6 heman och 1 uthiord, tilhopa 42 2/3 örsland, hafwer uthsäde
   det ena åhret till 74 tunnor 16 cappar, der af
A. God ler och swartmylle blandat jord till,                                             35.
B. Dito speklerjord eller landhafrejord med något moblandat jord till,      39. 16.
   Det andra åhrs uthsäde bestiger till 88 tunnor 26 cappar, der af
C. God lerjod till,                                                                                   52.
D. Dito landhafrejord,                                                                            32.
E. Dito af engen uptaget af samma jordmon till,                                         4. 26.
   Uthaf föregående uthsäden blifwer åhrligen till byn 81 tunna 21 cappar, der af
   god jord af första graden,                                                                                        43. 16.
   Af tredie graden,                                                                                                     38.  5.
                      Engiarna wed byn till 34 lass, der af
F. Wreetengen af hårdwals höö till,                                                                                             16.
G. Dito en eng af hårdwall till,                                                                                                     18.
   I Förss engen hafwer denne by några tegar hwar gård, som kan be-
   rächnas i medellmåttige åhr till,                                                                                                 24.
   Här till ähr hwarken skog eller fiske ey heller muhlbete föruthan
   hwad som i dess betesshagar finnes som ähro mycket skarpa och
   torra, elliest hafwer denne by, eller hwar granne små fäbodar
   och skogzengiar på almenningen. 
                                Grannarna.
1. Mårten Ersson cronohemman, hafwer i byn 7 örsland, uthsår åhrligen,                   13. 12 1/2.   9 1/2.
H. En wreet hafwer detta och nästföliande hemman om 1 tunna och 28 cappar, der af detta
   heman 30 cappar, belöper åhrligen,                                                                             15.
2. Per Johansson cronohemman, hafwer lijka med föregaende1 i alla ägor nembligen, 13. 27 1/2.   9 1/2.
3. Joen Månsson cronohemman, hafwer i byn 5 1/3 örsland, uthsår åhrligen,               10.  6 2/3.    7 1/2.
4. Erick Påhlson dito cronohemman, hafwer lijka med närstående i öhretal och ägor,  10.  6 2/3.    7 1/2.
5. Anders och Mårten Erssöner skattehemman till cronan hafwer i byn 10 örsland med hwil-
   ka de liggia i twenne skiften, det ena om 2 örsland, hafwer sin åker emel-
   lan no 2 och 3 och i detta skiftet 8 örsland, uthsår åhrligen på altsamans,                 19.  4 3/4.  13 1/3.
   Uthjorden som hörer till Anders Perssons skattehemman i Söder Sunbro
   består af 1 1/2 örsland, hwar efter uthsås åhrligen,                                                     2. 17 2/3.   1 2/3.
6. Enkan hustru Marie Mickelsdotter accademia hemman, hafwer i byn 6 2/3 örsland,
   hwarefter uthsås åhrligen,                                                                                       12. 24 1/3.   9 1/6.
   Dess beteshage ähr altsamans till åker uptagen så att der uthsås det
   ena åhret 1 tunna och det andra 1 tunna 30 cappar, gör åhrligen,                             1. 15.

_____________
1Fel för föregående.