A18:85Littra.               Notarum explicatio.                                                                               Åhrligt.      Eng.
                                                                                                                                          uthsäde.     sommar
                                                                                                                               tunnor. cappar.     lass.
   Wigle och Ösby bestå wähl af twenne byar, men sammanlig-
   gia lijkwähl uthi somblige gärden i ett skifte, hwar af först
   Wigle hafwer en dehl åker för sig som 4 hemman och 2 uthjordar
   sins emellan dehla och ähr 47 1/2 örsland, hafwandes uthsäde
   det ena åhret till 19 tunnor, der af
A. Godh lerjordh till,                                                                        4. 18.
B. Dito moojordh till,                                                                      14. 14.
   Det andra åhret bestiger till 12 tunnor 11 cappar, der af
C. Godh lerjordh till,                                                                         2.
D. Dito sweksam moojordh till,                                                       10. 11.
         Blifwer åhrligen 15 tunnor 21 1/2 cappa, der af
   första graden,                                                                                                                                         3.  9.
   Af fierde graden,                                                                                                                                  12. 12 1/2.
         Ingen eng till denna dehlen.
   Fölliande hafwa dehlning i detta skiftet, nembligen no 1
   8 örsland, no 4  18 örsland, no 7 skatte uthjorden 1 1/2 örsland, no 5
   8 örsland, no 6  10 orsland1, skatte uthiorden no 8  2 örsland, hwilkas
   uthsäde hwar för sig finnes här nedan före uthsatt.                      
   Wigle och Ösby tillsammans 6 hemman 2 uthjordar, tilhopa 48 1/2 örsland.
   Hafwa uthsäde det ena åhret till 41 tunna 10 cappar, der af
E. Godh lerjord men mycket stenig till,                                            27. 10.
F. Mojordh något lerblandat till,                                                      14.
   Det andra åhret bestiger till 50 tunnor 17 cappar, der af
G. Mojordh lerblandat,                                                                   37.  3.
H. Dito sweksam moojord till,                                                        13. 14.
         Blifwer sådledes åhrligt uthsäde 45 tunnor 29 1/2 cappa, der af
   första graden,                                                                                                                                       13. 21
   Tredie graden,                                                                                                                                      25. 17 1/2.
   Fierde graden,                                                                                                                                        6. 23.
J. Engen innehåller tunlandz widd skarp och torr hårdwall till,                                                                                     68.
   Ingen uthmark, allenast hagarna till Wigle af tor
   beth och Össby inga hagar eller andra lagen2-
   heter, doch hafwa de åker för sig sielfwe, det ena
K. åhret af godh lerjord till,                                                               3. 19.
L. Det andra åhret sama jordemohn,                                                 1.  8.
   Blifwer åhrligen af första graden,                                                                                                             2. 18 1/2.
               Hemanen i Wigle och Össby.
1. Capellanen i Skuttunge herr Steen skattehemman, består i cronones jorde-
   bok af 5 örsland, men hafwer i Wigle skiftet 8 örsland och uthsår
   der sammastes 2 tunnor 20 cappar åhrligen och i Össby och Wigle skiftet
   äfwen och 8 örsland som uthsår åhrligen 7 tunnor 18 cappar, tilhopa                                                    10.  6.        11 2/9.
2. Össby Johan Masson frelsehemman reducerat till cronan och indelt
   landz staten på löhn, hafwer i skifte medh Wigle och Össby      
   tillsamans 7 örsland och uthsår åhrligen 6 tunnor 20 cappar, noch som
   bagge4 Össby hemmanen för sig sielfwa hafwa uthom
   de andras skifte kommer af halfdelen 1 tunna 9 1/4 cappa, tillhopa,                                                           7. 29 1/2.
   Eng med Wigle tillsammans 9 7/9 lass, noch för sig sielfwe
M. i fiellar starhöö 2 lass, tillhopa                                                                                                                                11 7/9.
3. Mickell Chrismanson i Össby, frelsehemman under Sättuna, hafwer lijka
   till öhrethal och ägor med föregående, nembligen                                                                                      7. 29 1/2.  11 7/9.
4. Sven Ersson i Wigle ifrån frelse till crone och indelt chergianten
   under capitän Rosenfeldtz compagnie till bostelle, hafwer
   i Wigle dehlen 18 örsland, uthsår der sammastedz åhrligen 5 tunnor 30 cappar,
   i Össby och Wigle delen tillsamans 5 örland, uthsår åhrligen 4 tunnor 23 cappar,
   gör tilhopa,                                                                                                                                               10. 21.      7.
7. Skatte uthjorden till Häggby, hafwer i Wigle dehlen 1 1/2 orsland1 uth-
   sår åhrligen 16 cappar i Ossby3 dehlen 1 1/2 orsland1, utsår åhrligen 1 tunna 14 cappar,
   blijr tillhopa,                                                                                                                                                1. 30.      2 2/9.
5. Mats Ersson i Wigle frelsehemman under Sättuna, hafwer i Wigle
   dehlen 8 örsland, uthsår åhrligen 2 tunnor 20 cappar, i Össby dehlen 8 örsland,
   uthsår åhrligen 7 tunnor 18 cappar, gör tillhopa,                                                                                        10.  6.    11 2/9.
6. Anders Bengtson i Wigle, dito frelsehemman under Sättuna, hafwer i Wigle dehlen
   10 örsland, uthsår åhrligen 3 tunnor 9 cappar, i Össby dehlen 10 orsland1, åhrligen 9 tunnor 15 cappar, 12. 24.  14.
8. Capellani herr Stens skatteuthjordh, hafwer i Wigle  dehlen
   2 örsland, uthsår åhrligen 22 cappar, uthi Össby dehlen 2 örsland, uthsår
   åhrligen 1 tunna 28 cappar, gör tillsammans,                                          2. 18.     2 7/9.

_______________
1Fel för örsland.
2Fel för lägenheter.
3Fel för Össby.
4Fel för bägge.