A18:87Littra.                  Notarum explicatio.                                              Åker.           Eng.
                                                                                                   tunland. cappar.    sommar
                                                                                                                                 lass.
   Askarbäck består wähl af 3 heman medh det nampnet, men
   hafwa lijkwhl hwar för sig både åker och eng och särdeles
   skilnadt emellan hwardera hemanet, är altså crono hemmanet
   som ryttaren Matz Knoge Rijder före och hafwer till aug-
   ment på des rustningz stam, hafwandes uthsäde det
A. ena åhret af klapurjord och swartmylla som är mycket
   sweksam till,                                                                                    7.
B. Det andra åhret af lijka jordmohn som föregaende1 till,                    6. 16.
C. Engen är tämelig stor och wijdh mast3 skougwäxt
   som på åthskillige stellen är till slotte uprögdt, alt sam-
   mans af smått starrhöö till,                                                                                16.
   Här till lyder och så en betes hage af tämmelig godh betes-
   mark, sampt i bemelte hage nödtorftigt både till gerdzle
   och wedebrandh, dess föruthan så hafwer detta heman all
   sin nödtorft på almenningen som der in till
   stöter och ingen wiss skilnadt emellan är.
   Här hooss ligger och så ett torp Lilla Askarbäck kalladt som
   ryttaren Matz Knoge  formehnar4 liggia innom hans
   ägor till Askarbäck, förmedelst den rörgång som der
   uthan står, hwilket och så lijkt är efter det sin åker
   och eng ibland hemmanetz ägor hafwer, så wähl som af
   gamble män som wetha berätta detta torpet wedh pas
   100 åhr tilbaka wara forst2 uptaget och bebygt på desse Asker-
   bäckz ägor och så wijda som Askerbeckz hemmanen
   ey liggia på almenningen så kan ey heller detta detta torpet
   wara på almenningen uthan af detta hemmanetz ägor
   uptaget, hwilket wedh almenningz ransakningen
   anno 1685 blef ärkiändt liggia på almenningen och
   altså wedh general mönstringen i Upsala rustningz
   hållaren för nytta Olaf Jönson dette torpet till
   höhielp bekom i hwilket nu ryttaren Matz Knoge
   förmenar få tilbaka under sitt hemman som uthan
   det till hielp ey kan den ränta af sig kasta som
   det i cronones jordebok står skattlagdt före.
D. Torpet hafwer uthsäde det ena åhret af samma jordemohn
   som ofwanföre till hemanets sår förmählt till,                                     2
E. Det andra åhret lijka jordmohn till,                                                  2.   4.
F. Engen till,                                                                                                         6.
   En tämmelig god betes hage ofwan torpet

_____________
1Fel för föregående.
2Fel för först.
3Fel för mäst.
4Fel för förmenar.