A18:88(Beskrivning:)
   Geometrisk afmätningz               Tunnor. Kappar. Sommar lass.
   delineation öfwer Hårslöta i
   Upland, Bälingz härad, Skut-
   tunge sochn beläget, crone
   hemman 1 och effter cronas
   jordbook 8 öres landh som
   secreteraren herr Matthias
   Edenberg hafwer till augment,
   hwilket hemman affattades
   anno 1690 uti september af
                   Elias Walling.

   Till Hårslota2 utsäde.
A. Södergiärdet då for1 tijden i träde af
   swartmylla medh något leer iblandh,             13.  22.
B. Norgiärdet af samma slagz jorde-
   mån men något mehr högländt,                       6.  30.
C. Dito tallejordh mycket sweksam,                  6.  10.
D. Engen ähr af skarp måsswall medh små
   skog öfwerwuxen som i medelmåtig
   åhr syntes gifwa,                                                                12.
E. Ähr en engh som kallas dehlängen
   hwilken häfdas och bärges höö af till
   Tuppen.
   Nödtorfftigt muhlbete och tarfwelig
   skogh till wedebrandh och giärsellfång.


(Karttext:)
En stenhoop.
Skuttunge byns skogh.
Ett rör på ett berg med en fyrkantig wijse.
Gullögla egor sträcka sigh in till.
Hoglent3 ock bergacktig marck medh små tall skogh bewuxen.
Eke byns skog möta här.
En hage till förende brukat till hesthage men ligger nu för fefoot med tall skogh bewuxen.
Denne lineen pratenderar Eke byyn.
Liten hage.
Hårslöta.
En stenigh backe.
Ett rör wijsen omkull liggiandes.
Ett rör wijsen aldeles omkull.
Kyplinge-bergz mulbete tager wijdh.
Tuppens engh möter.
Bergaktig mark med tallskog.
En long sten på ett berg.
En bred steen 1 1/2 all lång emellan twenne andra.


__________
1Fel för för.
2Fel för Hårslöta.
3Fel för höglent.