A18:91Littra.                  Notarum explicatio.                                    Åhrligt.     Eng.
                                                                                                 uthsäde.     sommar.
                                                                                                                   lass.  
   Dahlkarsbo hafwer bestådt af 1/2 frelsehemman som till
   cronan reducerat ähr och nu indehlt till
   augment på Brunby munderingz rusthåll
   i Börje sohn, hafwer uthsäde det ena åhret
   till 7 tunnor, der af
A. God sandblandat lerjord till,                                         24.
B. Dito moblandat jord till,                                            1: 16.
   Det andra åhret 5 tunnor 8 cappar, der af
D. God sandblandat jord till,                                             20.
E. Dito sandblandat jord till,                                          1: 24.
F. Dito moo och sandjord till,                                        2: 28.
   Af föregående blifwer åhrligen 6 tunnor 4 cappar, der af
   god jord af första graden,                                                                 22.
   Af andra graden,                                                                         1.  20.
   Af fierde graden,                                                                         3.  26.
G. Här till ähr ganska ringa eng af skarp och torr
   hårdwall till,                                                                                                4.
   Skog och muhlbete åthniuter detta hemman på
   Åkerby skogzfiell som det afgärdat ligger.