A18:93Littra.              Notarum explicatio.                                                      Åker.     Eng.
                                                                                                         tunland. cappar.  sommar
                                                                                                                                      lass.
   Trysta bestar1 af 2 hemman och 32 1/3 örslandh tilhopa, hwilka hafwa
A. Uthsäde det ena åhret i Mohlbärga gärdet af lerjord till, 23 tunland.
B. I Sylta gärdet god leerjord till,                                       14 tunnor.
C. I Åkerby gärdet nedan beteshagen af lerjord till,             2 1/2 tunna.
                                                                                                           39.  16.
D. Det andra åhrs uthsäde i lillgärdet af leerjord till,            12 tunnor.
E. Wreten af mooblandat jord till,                                      22 tunnor.
F. I kyrkegärdet twenne afråade fiellar emellan Åkerby
   och Sylta åkrar af leerjord till,                                         15 tunnor.
                                                                                                           49.
G. Engen wedh byn af hårdwall till,                                    44 lass.
   I Förs engen åthskillige teegar i skiffte liggiandes medh
   andre byar af mäst skarp hårdwall och något små star
   som i torkåhr är sällan bärande, kan berächnas till,          18 lass.
   Tompterne wedh byn af hårdwall till,                              15 lass.
                                                                                                                              77.
   Här till är hwarken skogh eller uthmark uthan en betes hage
   wedh byn, en humblegård till skattegården på des tomt-
   stycke upgiord och elliest inga andra lägenheeter.
                        General explication.
   Trysta hafwer tilförne bestådt af 5 hemman eller delar i skiffterne, 3 skatte
   och 2 crone, hwilka sedermehra ähro hoplagde till ett skatte och ett
   haft hafwe, således att skattgården hafwer både ändelotterne
   som är första på norre och wästre sijdan, begynnes hans första
   dehl som är,                                             6 örsland.
   Der näst cronegårdz första dehl,               8 1/3 örsland.
   Skattegårdz andre dehl,                            8 örsland.
   Cronegårdz andre dehl,                            6 örsland.
   Skattegårdz tredie dehl,                            4 orsland2.
   Blifwer altså på skattegården 18 örsland och cronehemmanen 14 1/3 örsland,
   hwar efter det brukas och häfdas uthi alla dess tilhörige ägor
   och lägenheeter, föruthan någre små skiften som crone
   gårdz bägge skiffte äro hoplagde, men skattegården behållan-
   dess lijka fult bägge ändelotterne. Gårdztompterne ähro
   röörlagde uthi dess 4 hörn, som äfwen hafwa den proportion
   uthi sig som åker och eng, fast de ähro tilhopa lagde uthi
   twenne dehlar. Till skattegården hörer en afräatt tompt,
   gubbtompten kallat som anno 1589 den 3 may på Bälingz häradz
   ting är der till kiöpt ifrån Höcksta, efter hon af begynnelsen
   ifrån skattegården är kommen genom arf och lagdt för en ortug
   till Höcksta och således åther igen tilbaka kiöpt, liggiandes
   uth medh de andre tompterne i byn som af den guhla illu-
   mination sees kan, der till medh så är giort häfde byte
   gårdarna emellan uthi  somblige skiffte, för dess bättre be-
   qwämbligheet hwilka hafwa jämbngot på både sijdor.
   För desse bägge hemman hålles af regementz auditeuren
   Hindrick Skruf twenne munderingar, den ene för dess
   skatträtt och den andra för cronohemmanet, hwilka hafwa föliande
   åker och eng hwardera, nembligen.
1. Skattegården som består af 18 örsland, uthsår det ena åhret 21 tunna 25 1/4 cappar,
   det andra åhret 27 tunnor 8 88/97 cappa, giör åhrligen,                                       24.  17 1/4.  44 50/97.
2. Cronegården som består af 14 1/3 örsland, hwar på sås det ena åhret
   17 tunnor 22 2/3 cappa, det andra åhret 21 tunnor 23 9/97 cappa, giör åhrligen, 19.  22 3/4.  32 47/97.
                                                                                               Summa,                44.   8.        77.

_______________
1Fel för består.
2Fel för örsland.