A18:95Littra.                 Notarum explicatio.                                                                     Åker.             Eng.
                                                                                                                         tunland. cappar.   sommar lass.
   Åkerby består af 7 heman och 3 uthjordar, tillhopa 53 öresland, hafwer uth-
A. säde det ena åhret af mäst god leerjord och swartmylla, doch som-
   blige stellen något sijdländt till,                                                                                       109.
B. Det andra åhrs uthsäde af lijka godheet och stoorlek till,                                               109.
C. Engen bestående af mycket torr och tofwug marck som i torkåhr föga
   gifwer, doch beräcknas i medelmåttig åhr till,                         60 lass.
D. Små engztäppor wed byn af god hårdwall till,                      30 lass.
   På Förs engen hafwa alle grannarna i byn engztegar på
   hwar sitt stelle, ibland de andre häradz boerne myket torr
   och skarp som af ringa wäxt är i torkåhr berächnas till,          20 lass.
   Allmenningz engiar hafwa och så mäst alle grannarna
   alt af groff starrhöö.                                                                                                                        110.
   Här till är ingen uthmarck wed byn, uthan en skarp betes hage till
   hwar gård, elliest hörer här tilll en afråatt skogz fiell wed all-
   menningen af tämmelig stor widd, som här tils waret nödtorf-
   tigt gerdzle och timber till fångz, men nu genom skogz eld
   så afbränd att knapt kan fås de reqvisiter som till hemanen
   tarfwas att stängia kring om ägorna med, elliest finnes
   här till inga andra lägenheeter.
                                Grannarna.        
   Ähr till merkiandes att denne by betår af 13 skiften eller dehlar, hwar
   af hafwer waret 10 heman och 3 uthjordar, der af äro 3 heman
   uthi de 7 öfrige inlagde, så att hemmanen som af dem sin dehl
   fådt, icke närmast tilhopa med skifterne liggia uthan ibland
   hwar andre inmängde, som fölliande tafla uthwijser.
1. Oloff Ersson, Lars Sparres frelsehemman hafwer i det skiftet,       5 örsland.
2. Pär Anderson, herr Åke Oxenstiernas frelsehhemman hafwer,      5 örsland.
3. Erik Ersons skatte uthjord i Hielmesta hafwer,                              3 2/3 örsland.
4. Larss Larson cronohemman,                                                       5 2/3 örsland.
5. Olof Tomsons skatte uthjord i Hielmesta,                                     3 örsland.
6. Hustru Karin skatte uthjord i Hielmsta,                                         3 örsland.
7. Dehlen Sylltan kalladt,                                                                  4 örsland.
   Uthaf denne jorden hafwa 3 sin dehl, nembligen det ena Oxen-
   stiernas heman 2 örsland och det andra Oxenstiernas 1 orsland1 och asses-
   sor Plaans 1 örsland.
8. Anders Parson2, herr Lars Sparres frelsehemman hafwer,             3 2/3 örsland.
9. Hustru Kirstin, herr assessor Plaans frelsehemman hafwer,            4 örsland.
10. Skiftett är inlagdt till alla 3 Sparrens hemman, består af,                4 örsland.
11. Skiftett består af,                                                                         4 örsland.
   Der af assessor Plaans heman 2 örsland och det ena Oxenstiernas
   och så 2 örsland.                                                                          
12. Olof Hanson, herr Lars Sparres frelsehemman,                             4 örsland.
13. Matz Erson, herr Oxenstiernas frelsehemman,                              4 örsland.
   Saledes3 häfda de tilhopa i skifterne, föllier nu hemanen
   med dess uthsäde effter öhrethalet, nembligen.
1. Oloff Ersson, herr Lars Sparres frelsehemman, brukar uthi byn 5 öre 13 1/3 penningeland,
   hwar efter så wijda bägge åhrwägarna lijka stora ähro åhrligen såås,                                11.  13 2/3.  13 2/3.
2. Pär Andersson, herr Åke Oxenstiernas frelsehemman, hafwer uthi detta hemmanet
   7 örsland, uthsår åhrligen,                                                                                               14.  12 3/5.  14 2/5.
3. Lars Larsson cronohemman, kiöpt till frälse af fru Margaretha Pattkull och
   sedermehra gifwet till cronan i byte af des erfwingar för Bagarbo
   och Kaddala i Skoklöster sohn, som reducerade woro och nu anslaget
   regementz auditeuren till löhningz hemman, hafwer 5 2/3 örsland uthsår åhrligen,              11.  21.      11 4/5.
4. Anders Persson, herr Lars Sparres frelsehemman, lijka med no 1 i öhretal och uthsäde, 11.  13 2/3.  11 2/3.
5. Hustru Kirstin, herr assessorens Daniell Plaans frelsehemman, hafwer
   uthi byn 7 örsland, uthsår åhrligen,                                                                                 14.  12 3/5.  14 2/5.
6. Oloff Hansson, Sparrens frelsehemman lijka med no 4 i öhrethal och uthsäde,                11.  13 2/3.  11 2/3.
7. Mats Erson, herr Åke Oxenstiernas frelsehemman hafwer lijka med no 2, nembligen,   14.  12 3/5.  14 2/5.
                                 Uthjordar.
   Erick Erssons skatte uthiord i Hielmesta, hafwer i bymählning 3 2/3 örsland,
   uthsår der efter åhrligen,                                                                                     7.  17 1/3.   7 3/5.
   Oloff Tomsons skatte uthjord i Hielmesta, hafwer 3 örsland, uthsår åhrligen,        6.   5 2/5.   6 1/5.
   Hustru Brijtas skatte uthjord i Hielmesta, lijka mäd närstående,                               6.   5 2/5.   6 1/5.

____________
1Fel för örsland.
2Fel för Pärson.
3Fel för således.