A18:97Littra.                 Notarum explicatio.                                                  Åker.          Eng.
                                                                                                      tunlor. cappar.  sommar lass.
   Syllta består af 2 hemman 24 1/3 öresland, hafwer uthsäde det ena
A. åhret af leerjord till,                                                                                26.  10.
B. Det åhret af samma jordmohn till,                                                           28.  16.
C. Engen af god hårdwall till,                                          40 lass.
   I Förss engen hafwer skattegården engztegar till
   5 lass och cronogården till 2 lass, giör tillhopa                7 lass.
                                                                                                                                   47.
   Här till är hwarken skog eller uthmark, föruthan en
   beteshage till hwardera gården och elliest inga lä-
   genheeter.
                              Grannarna.
1. Mårten Larson skattehemman under rustning, hafwer i byn 19 1/3 öresland.
   Uthsår det ena åhret 20 tunnor 29 1/4 cappa, det andra 22 tunnor 21 1/4 cappa,
   giör åhrligen,                                                                                        21.  25 1/4.  36 57/73.
2. Hans Erickson cronoheman halft, kiöpt ifrån crone till frälse
   som sedan åther till cronan förbytt af fru Margareta
   Pattkuls erfwingar emot reducerat godz och
   anslaget regementz auditeuren Skruuf till lohningz1
   heman, hafwer i byn 5 örsland, uthsår det ena åhret 5 tunnor
   13 cappar, det andra åhret 5 tunnor 27 1/2 cappar, uthi en fiell
   littra D, som detta hemman hafwer uthom dehlning
   för gårdztompten mindre ähr ähn grannarnas, kan
   såås 24 1/2 cappar, blifwer åhrligen,                                                      6.        1/2.  10 16/73.

_____________
1Fel för löhningz.