A18:99                  Notarum explicatio.                                   Ler och.   Mojord.   Hård-
                                                                                          något                       wall.
                                                                                   moblandat.
                                                                                        tunnor.      tunnor.     sommar
                                                                                        cappar.     cappar.     lass.
   Söderby består af 4 hemman á 43 1/6 öresland i byamåhl.
A. Hafwer åker dhet ena åhret,                                            55.  16.
B. Dhet andra åhrs uthsäde,                                                 47.
C. Till dito åhr uti boo giärdet,                                                3.  20.
4. Fiäll till skatte hemanet no 4, uti östra giärdet,                     2.  16.
   Dito skatte hemman uti dhet wästra giärdet,                         1.
   Hafwer och sama hemman en 1/2 uthjordh i båda åhren,
   uthsäde uti dhet östra giärdet, ae,                                         1.   4.
   I boogiärdet, af,                                                                  1.
   Dhen andra halfwa brukas af en bonde uti Kryck-
   lingeby och Skuttunge sochn.
åä. Åker till Äskellunda by uti boogiärdet,                               1. 12.
                       Wreetarna.
   Skatte hemanet no 2, åker i wreetar,                                                        2.
   Skatte hemanet no 4, åker i wreetar,                                                        4.
   Academia hemanet no 3, åker i wreetar,                                                   1.    8.
   Crone hemanet no 5, åker i wreetar,                                                         3.
D. Byängen,                                                                                                                       42.
   Uti dito ängh äro fiällar till Äskellunda, Morberga,
   Isgrena och Eekeby.
   Äng till Söderby uti Lusan,                                                                                             168.
E. En slåtter haga sönnan för by,                                                                                         12.
   Åhrliget uthsäde på hella byn medh wreetar,                       53.   2.            5.    4.           222.
                                     Grannarna.
2. Skätte1 á 14 2/3 öresland, hafwer åker till åhrliget uthsäde,18.      240/259.  1. 23 147/259.   75 111/259.
3. Academia heman á 5 öresland, åker till åhrligt uthsäde,       6.   4 178/259.      18 258/259.   25 185/259.
4. Skatte á 20 öresland åker till åhrliget uthsäde,                   24. 18 186/259.  2. 11 256/259. 102 212/259.
5. Crone á 3 1/2 öresland åker till åhrliget uthsäde,                  4.    9 175/259.      13 77/259.    18.
   Betes hagar till både skattehemmanen af gott bete.
   Dhe andre 2 hemanen hafwa ingen beteshaga
   Ingen skogh uthan en liten skarp giärdes backa.
   Inga flere lägenheter.
                         Beskrifning öfwer Bodarna.
1. Boderna består af 1/4 crone hemman och har sin
   åker uti fiällar för sigh sielft.
aa. Hafwer åker dhet ena åhret uti boogiärdet,                5.  26.
ab. Dhet andra åhrs uthsäde,                                          5.    8.
ac. Ängh uti Söderby ängen,                                                                                                  9.
   Ängh uti Lusan,                                                                                                                  8.
   Åhrliget uthsäde,                                                          5.  17.                                17.
   Inga flere lägenheter.

_____________
1Fel för skatte.