A18:101Littra.               Notarum explicatio.                                              Åhrligt.      Eng.
                                                                                                          uthsade1.   sommar.
                                                                                              tunnor. cappar.     lass.
   Eke består af 2 cronohemman och 22 örsland tillhopa, hwilka för någon tijd tillbaka
   blefwet till ett säterij samman bygde och possideras af herr Transey von
   Rosenecks erfwingar, som nu till konglig maijtt och cronan in draget ähr
   och hålles rustning före, hwars uthsäde det ena åhret stiger till
             36 tunnor 16 cappar, der af
A. En dehl god lerjord såsom och nagot2 moblandat till,         23.  24.
B. Dito röö och lättlenna jord till,                                           12.  24.
          Det andra åhretz uthsäde 33 tunnor 8 cappar, der af
C. Leerjord och något mo blandat jord till,                            18.   8.
D. Dito röö och lettlenna jord,                                               15.
         Af föregående blifwer åhrligen 34 tunnor 28 cappar, der af
   räcknas i förste graden,                                                                     10.  16.
   Dito i andre graden,                                                                          10.  16.
   Af fierde graden,                                                                               13.  28.
E. Engen här skarp och torr, kan i medellmåttige åhr af sig kasta,                            5.
   Till denne gård ähr hwarken uthmark ella3 andre lägenheter.
   Uthan en lijten trägård, en tämmelig god humblegård.

______________
1Fel för uthsäde.
2Fel för något.
3Fel för eller.