A18:103Littra.                Notarum explicatio.                                                                              Aker1.      Eng.
                                                                                                                                        tunland.       sommar
                                                                                                                                                           lass.
   Torkarby hafwer bestådt af 6 hemman, hwilket nu ähr
A. säterij som hafwer uthsäde det ena åhret i wäster
   gärdet af godh leerjordh till,                                         37 tunland
B. Och der samastädz af sijdländig swartmylla till,           24 tunland.
   Giör tilhopa,                                                                                                                        61.
C. Det andra åhrs uthsäde i östergärdet af god lerjord,    37 tunland.
D. Dito af swartmylla och moojordh till,                          27 tunland.
   Giör tilhopa,                                                                                                                        64.
E. Engiarna, söder engen af skarp hardwall2 till,      12 sommar lass.
F. Öster engen af små star och hårdwall till,             30 lass.
   Giör tilhopa,                                                                                                                                            42.
   Uthmarken till denna by består af knapt gerdzle och
   wedebrandh hwarest ähr uphrögdt till eng ett stycke
   som nu ähr intet synnerligdt bärande uthan af
   mossa öfwerwäxt som framledes kan blifwa dugligt.
   Elliest ähr här till inga andra lägenheeter.
        Effterföliande ähro hemman medh sitt rätta öhrethal
        och på det stellet de stådt hafwa som nu är
        ladugårdh och herregården ähr begynt att byggias
        på annat stelle och kallass Hässle.
   Cronohemman, herr cammarådet Gyllenborg förbytt till frelse hafwer
   i byn 4 örsland sår ena åhret 7 tunnor 16 16/65 cappar, det andra åhret                              tunnor. cappar. eng.
   7 tunnor 28 4/64 cappa, hwilket giör åhrligen,                                                                         7.  22 2/13.  5 11/65.
   Dito cronohemman 4 1/2 orsland3 och så förbytt, sår ena åhret 8 tunnor 27 27/65.
   Det andra åhret 8 tunnor 5 23/65 cappar, giör åhrligen,                                                           8.  20 12/13. 5 53/65.
   Dito cronohemman 4 1/2 öresland, lijka medh föregående,                                                      8.  20 12/13. 5 53/65.
   Cronohemman 6 1/2 öresland, herr Transeus von Rosneck bytt från cronan,
   sår ena åhret 12 tunnor 6 21/65 cappar, andra åhret 12 tunnor 25 25/65 cappar, ähr åhrligen, 12.  16.         8 26/65.
   Dito cronohemman 6 1/2 orsland3, af samma beskaffenheet som foregående4,                       12.  16.         8 26/65.
   Dito cronohemman 6 1/2 orsland3, donations hemman som hafwer waret
   reducerad men sedermehra uthbytt lijka medh förestaende5,                                                   12.  16.         8 26/65.


______________
1Fel för åker.
2Fel för hårdwall.
3Fel för örsland.
4Fel för föregående.
5.Fel för förestående.