A18:105Littra.                 Notarum explicatio.                                      Åhrligt.      Eng.
                                                                                                    uthsäde.     lass.
                                                                                         tunnor. cappar.
   Gnijsta består af 4 hemman och 25 örsland, hwar af 1 örsland hafwer sine
   särskilte fieller, hafwandes denne by uthsäde det ena
A. åhret af lerjord till,                                                      54.  4.
   Der af ähr en tredie dehl sweksam och mager lerjord.
B. Det andra åhrs uthsäde af sama jordmon till,               57. 14.
   Äfwen och så tredie delen sweksam jord.
   Uthaf detta föreskrefne blifwer åhrligen 55 tunnor 25 cappar, der af
   af första graden till,                                                                        37.   6.
   Af tredie graden,                                                                           18. 19.
           Engiarna pröfwas kunnas fås 66 lass.
C. Den ene engen ähr mycket skarp och torr till,                                               16.
D. Den andre wed Kongz engen kan i medell måttig åhr draga,                          50.
   Här till ähr hwarken skog muhlbete eller fiske, doch niuter den-
   ne by med de andre närgräntzande grannar sin löth till
   godo som intet ähr af stor widd, efter hon åhrligen blifwer
   instängt till wretar och hagar af dem som förmena
   sig der i ägande wara, beteshager hafwa desse heman
   hwardere twenne stycken som ähro af så medellmåttigt
   bete och elliest inga lägenheter.
                          Grannarna.
1. Häradzhöfdingen Gabriell Dhures skattehemman som han rustar före, hafwer
   uthi byn 10 örsland uthaf hwilka allenast 9 örsland gå  i skifte med
   de andre hemanen så dett der efter åhrligen uthsås,                              20. 29.
   Det ena öhrslandet som ligger för sig sielff i fiellethahl hafwer
E. Uthsäde det ena åhret af samma jordmon som föresagde,    1.  28.
F. Det andra åhret lijka jordmon till,                                         3.   2.
   Hwilket gör åhrligen,                                                                             2. 15.
   Eng belöper på detta hemanet efter 10 örsland,                                                     26 1/2.
2. Det andra hemanet ähr äfwen och ofwansagde Dhures rustningz
   stam, hafwer i byn 4 1/2 örsland, der efter uthsår åhrligen,                    10. 14 1/2.  12.
3. Det tredie hemanet lijka med det näst förestående och hoplagde bäg-
   ge till en stam, ähr och af lijka öhrethal och uthsäde,                             10. 14 1/2.  12.
4. Det fierde hemanet waret gammalt frelsehemman som sedan kommet till
   cronan och till augment på ofwanstående skattehemman in-
   delt, hafwer i byn 6 örsland, hwarest uthsås åhrligen,                            14.             15 3/4.