A18:107(Beskrivning:)
                                                                                    Stark.     Hård-
                                                                                   lerjord.     wall.
                                                                                  cappar.     sommar
                                                                                                   lass.
   Schefwij består af 3 gårdar sampt ett obebygdt frälsse
   hemman och een kyrckie uthjordh, ähr in alles 24 öresland
   1 örtugaland.
Litra.
A. Hafwer åker dhet en åhret,                                                 32. 24.
B. Dhet andra åhrs uthsäde,                                                    34. 24.
C. Ängh till,                                                                                             40.
D. Hagar af medelmåttigt bete.                                       
No.                  Grannarna.
1. Skatte hemman á 6 öre 2 ortugland ahrliget1 uthsäde,            9.   8.     11.
2. Frälsse hemman á 4 öresland.
   Dito obebygdt frällsse á 5 öresland, giör till hopa 9 öresland.
   Ahrliget1 uthsäde på desse begge delarna,                             12. 14.    15.
3. Crone hemandet 5 öre 2 ortugland, hafwer åker åhrligen,      7. 24.      9.
   Noch en kyrcke uthjordh á 3 öresland, hafwer åker åhrligen, 4.   6.      5.
E. En crone fiäll som brukas af crone hemanet åhrligen,             1.
   Ingen skogh eller muhlebete mehr ähn
   hwar sin haga. Inga flere lägenheter.

   Foruthan2 dhetta hafwer dhenna byn en uthjord i
   Walby krokan som inthet dhenna gången blef
   afmätt.

_____________
1Fel för åhrliget.
2Fel för föruthan.