A18:109Littra.                     Notarum explicatio.                                              Åker.       Eng.
                                                                                               tunland. cappar.    sommar lass.
A. Åby består af 4 heman 32 örsland tillhopa, hafwer uthsäde det ena
   åhret af leerjord något hård som likwähl är tämmelig god till,            29.
B. Dito moo och sandjord med stenar och grund uthi till,                     12.
C. Dito swartmylla till,                                                                         5 1/2.
D. Dito till samma åhrwäg twenne åkerfiellar uthi Lunda giärde
   af leerjord, hwilka äro så långt aflägna att de icke kunna få sin häfd
   som tarfwas uthan ligga som oftast i linda, består till,                         6. 12. 
                                                                                                                       52. 28.
E. Dett andra åhrs uthsäde af tämmelig god leerjord, doh något
   stenig uth med backarna till,                                                           32.
F. Dito sweksam leera och swartmylla som något med
   skogzjord och jässjordar beblandat till,                                          20.
G. Dito god swartmylla till,                                                                 6 1/2.
                                                                                                                       58. 16.
H. Engiarna, stor engen af hårdwall till,                                              32 lass.
J. Dito star och fräken,                                                                     80 lass.
K. Skogz engen af mosshöö mycket sanck och swår att bärga,         20 lass.
                                                                                                                                     132.
   Uthmarken består wähl af någon widd, men icke till gerdzle eller
   wedebrand duglig, uthan godt muhlbete och lööfskog, kunde
   wähl wara lägenheet att instänga mehra till eng som
   och före hafwer instängt waret, men i brist af gerdzle
   ligger det för fääfot, doch är en dehl der af till små
   beteshagar instängt som elliest inga andra hafwa på
   ägorna, för uthan små täppor wed engen, som brukas af
   somblige till åker eller hafreland och somblige till kalf-
   hagar eller engztäppor, hwilka med gårdernas nummero igen
   finnes hwar för sig. Ett qwarnstelle till hwartera gården
   hafwer här och waret som nu ingen dera wed macht hållas
   kunna icke heller wara bruklige der de upbygde qwarnar wo-
   ro uthan lijtett höst och wåhr när stor flood woro. Torp och
   wreetstellen till hwar gård finnes och som mästedels liggia
   öde för des ofruchtsamheet.
                           Grannarna.
1. Per Tomson ifrån cronohemman kiöpt till frällse af gref Fredrick
   Stenbock som nu af öfwerste marskalken Stenbock inne-
   hafwes och i byte till konglig maytt och cronan updraget, emot
   andra reducerade godz, bestående af 8 örsland, uthsår det ena
   åhret 13 tunnor 7 cappar, det andra 14 tunnor 20 cappar, giör åhrligen, 13. 29 1/2.  33.
2. Oloff Hanson dito lijka med föregående,                                                  13. 29 1/2.  33.
   En humblegård om 100 cupor.                                                                
3. Erick Hanson dito af samma beskaffenheet.                                             13. 29 1/2.  33.
   Humblegård om 156 cupor.
4. Anders Bengtson dito som ofwanståande heman,                                     13. 29 1/2.  33.
   Humblegård om 50 cupor.