A18:111Littra.                   Notarum explicatio.                                                                Tun-.  Cap-.    Eng.
                                                                                                                                 land.   par.      sommar lass.
   Skiölsta består af 3 heman och 31 örsland, tillhopa hafwer uthsäde.
A. Dett ena åhret af god swart myllejord till,                            42 tunland.
B. Dito sämbre swartmylla som något sijdländig ähr till,            16 1/2 tunland.
                                                                                                                                       58. 16.
C. Dett andra åhrs uthsäde af god och bärande swartmylla till,  32 1/2 tunland.
D. Dito sumpig swartmylla som uthmedh backarna är
   mooblandat, mycket sweksam i wäthåhr till,                          21 tunland.
                                                                                                                                       53. 16.
E. Engiarna, norrengen af skarp hårdwall med enebuskar och  
   tufwor bewäxt till,                                                                 40 sommar lass.
F. Lill engen af tämmelig god hårdwall till,                                 70 lass.
G. Lund engen af skarp hårdwall till,                                          4 lass.
                                                                                                                                                          114.
   Här till ähr en lijten uthmark mäst bärg uthan ringeste skogh.
   Hafwandes uptaget till åker åthskillege fläckar som endels
   af deras soldater häfdas och elliest sielfwa bruka sig till
   nytta oansedt det för aflägenheeten skull sällan löhnar
   mödan, uthan efter behag igenläggia det odugliga och
   andra stycken brede wed igen uptage som lägenheeten
   finnes till. Muhlbetetet kan ringa förslå som på dess
   ägor ähr, uthan åthniutes af nästgräntzande grannar.
   Goda beteshagar en till hwardera gården, föruthan en
   koohage som alle grannarne ähro rådande uthi och elliest
   inga andra lägenheeter.
                                Grannnarna.
1. Johan Erickson gammalt frelsehemman, gifwet i byte till konglig maytt
   och cronan af herr Carl Sparre för andre reducerade godz, hafwer
   i bymählning 8 öresland, hwar efter uthsåås det ena åhret
   15 tunnor 3 cappar, det andra 13 tunnor 25 25/31 cappa, giör åhrligen,                          14. 14 12/31.  29 13/31.
2. Erick Person af samma beskaffenheet som föregående, sår ahrligen1,                            14. 14 12/31.  29 13/31.
3. Per Josepson skattehemman som rustas före, består af 15 örsland uthsår
   det ena åhret 28 tunnor 10 cappar, det andra 25 tunnor 28 12/31 cappa, giör ahrligen1, 27.   3 6/31.   55 5/31.
   Humblegård till hwart hemman, nembligen no 1, en kup humblegård
   om 130 kupor, no 2 om 70 kupor och no 3 om 100 kupor, dess
   uthan hwar sin lijten rijss humblegård.

_______________
1Fel för åhrligen.