A18:113Littra.                      Notarum explicatio.                                  Tun-. Cappar.  Eng.
                                                                                                     land.                 sommar lass.
   Råby består af 3 hemman nu för tijden, tilhopa 25 5/6 örsland, hafwer.
A. Uthsäde det ena åhret af leerjord till,                    45. 24.
B. Dito klapurjord mycket sweeksam till,                   5.   5.
                                                                                                          50.  29.
C. Det andra åhrs uthsäde af leerjord till,                  19. 19.
D. Dito sweksam leerjord till,                                   17.   4
                                                                                                           36.  23
E. Engen mycket skarp och torr, doch af god hårdwall som i me-
   dellmåttig åhr kan gifwa,                                                                                        24.
   Här till är hwarken skoug, uthmark eller något synnerligt
   muhlbete, föruthan denne by en lijten dehl i Upsala löthen                           
   rådande ähr som af föga wärde kan räcknas och elliest                        
   inga andra lägenheeter.                                                                         
                                         Grannarna.                                                
1. Matts Påålson, cronohemman donerat till frelse under herr Rosneck
   som af herr Axel Hielm innehafwes, blefwet reducerat                           
   och sedan honom förlänt i lifztijd, detta hemman hafwer            
   tillförne waret twenne som sedermehra saman-
   lagde ähro till ett, bestående tillhopa af 8 5/6 örsland,
   blefwe efter ordres samanlagde och skattlagde för ett heman      
   och med den skatt belagdt som det åhrligen uthgiöra, kan
   hafwandes uthsäde det ena åhret till 17 tunnor 13 cappar, det
   andra 12 tunnor 17 1/2 cappa, giör åhrligen,                                      14. 31 1/4.    8 1/8.
   En humblegård af 230 kupor.                  
2. Oloff Anderson, biskopp Bentzelij skatte rustningz hemman, hafwer
   11 örsland, sår det ena åhret 21 tunnor 21 2/3 cappa, det andra åhret
   15 tunnor 20 1/2 cappa, giör åhrligen,                                                18. 21 1/6.  10 3/8.
3. Claas Ersson, gammalt cronohemman donerat eller förbytt till herr Policarpus
   Cronhielm hafwer uthi byn 6 örsland, sår det ena åhret 11 tunnor
   26 cappar, det andra 8 tunnor 17 1/2 cappa, giör åhrligen,                 10.   5 1/4.    5 1/2.