A18:115Littra.                  Notarum explicatio.                                                    Åker.        Eng.
                                                                                                        tunland. cappar.  sommar.
                                                                                                                                   lass.
    Norr Hällby består af 2 hemman och 16 örslandh, hafwande uthsäde.
A. Det ena åhret af leerjordh till,                                 18 tunnor.
B. Dito mäst mojord som sweksam ähr till,                   6 tunnor.
                                                                                                                  24.
C. Det andra åhrs uthsäde af lerjordh till,                   16 tunnor.
D. Dito moojordh till,                                                  9 tunnor.
                                                                                                                  25.
E. Engen största dehlen af starr och fräken till,           67 lass.                                        67.
   Der af hårdwall uth medh gärdesgårdarne till 18 lass.
  
   Uthmarken är icke synnerlig wijdh, hwarest icke är synner-
   ligt hwarken till gerdzle eller wedebrandh, något till löfskog
   i mossarne, en betess hage tämmeligen godh hwar uthi ähr ett
   wretställe till hwardera gården som intet ofta är i bruuk,
   dess uthan små åkerstycke i hagen som altidh ähr  i bruuk.
   Här till ähr och så godt muhlbete, men elliest inga andra
   lägenheeter.
                                       Grannarna.
1. Herr ryttmester Treffenbergz rustningz heman hwilket hafwer
   i bymählning 9 örsland, hwar efter slås och såås det ena åhret                        
   12 tunnor 26 1/2 cappa, det andra 13 tunnor 11 3/4 cappa, giör åhrligen, 13.   3 1/2.  36.
2. Anders           , skatte augmentz hemman, possideras till skatträtten af borg-
   mester Thomas Låheman, hafwer i bymählning 7 5/6 örslandh, uthsår                        
   der efter det ena åhret 11 tunnor 5 1/2 cappa, det andra åhret 11 tunnor 20 1/4 cappa,
   hwilket giör uthi åhrligitt uthsäde,                                                             11. 12 7/8.  31.
                                                              Summa åhrligen,                          24. 16.       67.
   No 1, bekänt sig fådt höö wed ransakningen
   som höltz anno 1690, 40 lass groft starr höö.