A18:117Littra.               Notarum explicatio.                                                  Åker.     Eng.
                                                                                                           tunland.    sommar
                                                                                                                            lass.
   Trälösa består af 3 hemman, hwilket hafwer uthsäde det ena åhret.
A. Af godh leerjordh till,                                            19 tunland.
B. Dito af moojordh,                                                 12 tunland.
C. I Råby gierde en fiell af leerjordh till,                       2 1/2.
   Giör tillhopa,                                                                                          33 1/2.
D. Det andra åhrs uthsäde af leerjordh till,                 29 tunland.                29.
E. Engen lijten och ringa af skarp hårdwall till,                                                            20.

   Till denne by är ingen uthmarck annat ähn som den backan ofan
   gården, hwar uthi är små ekeskogh och altså hwarcken till gierdzle
   eller wedebrandh, ey heller muhlbete tienligh.
                                     Grannarna.                                                         tunnor. cappar.
1. Pär Ingelsson, gammalt frälsehemman förbytt till cronan af herr Duwallz
   erfwingar, sår ena åhret 16 tunnor 24 kappar, det andra åhret 14 tunnor 16 kappar,
   giör åhrligen,                                                                                           15. 20.     10.
   Der till hörer een wreet hwar på såås,                                  3 tunnor.
2. Brukass af förnembde bonde och jungfru Anna Tungels frälsehemman
   4 örsland, sår ena åhret 8 tunnor 12 kappar, det andra åhret 7 tunnor 8 kappar,
   giör åhrligen,                                                                                             7. 26.     5.
   Der till een wreeth om,                                                         2 tunnor.
3. Herr Jochum Transeij frälsehemman som det sielf brukar till går-
   den, hafwer lijka medh föregående,                                                           7. 26.     5.
   Der till är een wreeth om,                                                    1 1/4 tunna.