A18:119Littra.                Notarum explicatio.                                                                                                                                                                                   Åker.         Engh.
                                                                                                                                                                                                                                     tunland. kappar.  sommar lass.
   Fullerö består af 10 hemman hwars åcker är uthi twenne parter fördelt och der
A. af någre grannar hafwa i bägge delarna, hwilkas uthsäde det ena åhret i norr-
   gierdet af leerjordh till,                                                                             67 tunland.
B. Dito moojordh,                                                                                      21 tunland.
C. Lillgierdt af godh leerjordh till,                                                                22 tunland.
   Giör tilhopa i det första uthsädet,                                                                                                                                                                                             110.
D. Första åhrs uthsäde i Wij jorden i norrgierdet af godh leerjordh, 13 tunland.
E. I lillgierdet godh lerjordh till,                                                                      8 tunland.
   Giör tilhopa,                                                                                                                                                                                                                              21.
F. Andra åhrs uthsäde till byn i Ekesgierdet af leerjordh till,                          25 tunland.
G. Dito mäst moojordh till,                                                                          28 tunland.
H. Sandgierdet af sand och moojordh till,                                                    12 tunland.
J. Skällgierdet af leerjordh till,                                                                      24 tunland.
K. Dito af moojordh till,                                                                              18 tunland.
   Giör tillhopa,                                                                                                                                                                                                                            107.
L. Andra åhrs uthsäde af Wij jorden i Ekesgierdet, af mäst god leerjordh till, 18 tunland.
M. I Sandgierdet af leerjordh till,                                                                    2 tunland.
N. I Skiällgierdet af mojordh till,                                                                     3 tunland.
   Giör tilhopa,                                                                                                                                                                                                                               23.
O. Engen till byn är wäl af stor widd men af ringa gräswäxt, full medh myrtofwar, kan beräch-
   nas af hårdwall till,                                                                                                                                                                                                                                         65.
P. Engen till Wij jorden af samma slag till,                                                                                                                                                                                                          20.
   Uthmarcken till byn består af smått granbyske sampt något ek och hasselskog som intet är tienlig hwar
   ken till gierdzle eller wedebrand, nödtorfftigt myhlbete, elliest så är på uthmarken wretar uptagne
   som intet äro stoort dugelige, uthan mäst af skogzjordh som hwars och ens wreth medh byns nummer
   är noterat.
                                       Grannarna.
1. Erich Masson, academia hemman hafwer i byn 8 örsland, hwilken sår ena åhret 13 tunnor 5 27/65 kappar, det
   andra åhret 13 tunnor 17 16/56 kappar, hwilket giör uthi åhrligt uthsäde,                                                                                                                                      13. 11 21/65.   8.
2. Pär Masson, dito academia hemman lijka som ofwanstående, nembligen 8 örsland.                                                                                                                  13. 11 21/65.   8.
3. Par Ersson, frälsehemman under Sparrarne, hafwer i byn 6 örsland, sår ena åhret 10 tunnor 4 60/65 kappar, andra åhret 9 tunnor 26 9/65 kappar, giör åhrligen, 10.   32/65.      6.
   Hafwer och bemälte hemman i Wij jorden 2 örsland, såås ena åhret 3 tunnor 16 kappar, andra åhret 3 tunnor 26 2/3 kappar, giör åhrligen,                                 3. 21 1/3.       3 1/3.
4. Lars Masson, gammalt cronohemman herr Spens arfwingar abalient men sedan förbyt till cronan af herr assessor Plan hwilken
   det i lijfztijdh possiderar, hafwer i byn 5 2/3 örsland, sår ena åhret 9 tunnor 18 170/195 kappar, det andra 9 tunnor 10 28/195 kappar, giör åhrligen,                         9. 14 134/195.  5 2/3.
   Hafwer ochså bemälte hemman i Wij jorden 4 örsland, sås det ena 7 tunnor, det andra 7 tunnor 21 1/3 kappar, hwilket giör åhrligen,                                         7. 10 2/3.      11 1/3.
5. Nils Ersson, cronhemman, hafwer 5 örland, sår ena åhret 8 tunnor 14 50/65 kappar, andra åhret 8 tunnor 7 25/65 kappar, giör åhrligen,                                      8. 10 5/65.      5.
6. Bengt Bengtsson, corporals bohemman under cavalleriet, hafwer i byn 6 2/3 örsland, sår ena åhret 11 tunnor
   9 1/39 kappar, det andra 10 tunnor 31 7/39 kappar, giör åhrligen                                                                                                                                                 11.  4 4/39.      6 2/3.
7. Erich Andersson, hafwer alla sina ägor af Wij jorden cavalleri rustingz hemman, hafwer 6 örsland, sår ena
   åhret 10 tunnor 16 kappar, andra åhret 11 tunnor 16 kappar, giör åhrligen,                                                                                                                               11.               10.
8. Jahan Masson, dito rustningz hemman, hafwer i byn 8 örsland, sår ena åhret 13 tunnor 17 kappar, det andra
   åhret 13 tunnor 5 27/65 kappar, giör åhrligen,                                                                                                                                                                             13. 11 14/65.  8.
9. Anders Olsson, dito rustningz hemman äfwen lijka,                                                                                                                                                                    13. 11 14/65.  8.
10. Enkian hustru Anna, herr Tigerklous skattehemman under rustning, hafwer i byn 9 2/3 örsland, sår ena åhret
   16 tunnor 11 19/39 kappar, andra åhret 15 tunnor 29 41/195 kappar, hwilket giör åhrligen,                                                                                                          16.  4 68/195.  9 2/3.